Άρθρο 98 – Τροποποίηση άρθρου 6α.ν. 399/1968

Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (δ.σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από :
(α) τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του δ.σ., τα οποία εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, από τη γενική συνέλευση της Φ.Ε.Ε
(β) τέσσερα (4) μέλη τα οποία υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο
(γ) ένα (1) μέλος το οποίο υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε
(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, τα μέλη του δ.σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία, τον μεν Πρόεδρο μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε και των μελών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.
3. Η θητεία των μελών του δ.σ. είναι διετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 για το διορισμό νέων μελών, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.
4. Αν κάποιο μέλος του δ.σ παραιτηθεί ή παυτεί ή εκπέσει του αξιώματός του, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με την παρ. 1. Το νέο αυτό μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του δ.σ. η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Φ.Ε.Ε.
6. Το δ.σ. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων των περ. (γ), (δ) και (η) της παρ. 2 του άρθρου 2 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.
8. Στις συνεδριάσεις του δ.σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη.
9. Με την επιφύλαξη των παρ. 6, 7 και 8, η λειτουργία του δ.σ. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
10. Οι αποφάσεις του δ.σ. της Φ.Ε.Ε που αφορούν α) την εκποίηση, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν γένει διαχείριση των ακινήτων της, β) την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρόμων και των Γενικών Διατάξεων και γ) κάθε άλλη απόφαση κανονιστικού περιεχόμενου, είναι εκτελεστές μετά από έλεγχο της νομιμότητάς τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος διενεργείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της σχετικής απόφασης, συνοδευόμενης από όλα τα έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτήν ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του δ.σ. θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. »

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 07:09 | Λοίζος Ανδρέου

  Από την στιγμή που ο νομοθέτης προβλέπει την ύπαρξη των ιδιοκτήτων (οι οποίοι είναι ερασιτέχνες στον χώρο ) στο ΔΣ της ΦΕΕ θεωρώ ότι επιβάλλεται να υπάρξει και αντιπρόσωπος των άμεσα ενδιαφερόμενων αναβατών.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:24 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ειδικότερα για το άρθρο 98 το υπό εξέταση σχέδιο νόμου με το οποίο το 11μελες διοικητικό συμβούλιο αποτελείται πλέον από τέσσερα μόλις μέλη της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, αφαιρείται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και στη θέση του φαίνεται να εισέρχεται ένα μέλος το οποίο υποδεικνύεται από την Ενωση Ιδιοκτητών Δρομώνων ΄Ιππων (ΕΙΔΙΕ-ένα από τα δυο τουλάχιστον σήμερα σωματεία Ιδιοκτητών), τα δε πρώην δύο μέλη του εκάστοτε Φορέα ιπποδρομιών αναβιβάζονται ποσοτικά σε τέσσερα, ΕΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΠΛΕΟΝ του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης , διαβάζει κανείς στην από 30.11.18 ειδική γνωμοδότηση του κύριου Κωνσταντίνου Γιαννακοπούλου, αναπληρωτή καθηγητή του Δημοσίου δικαίου στο πανεπιστήμιο Αθηνών: « Προκύπτει ότι, χωρίς τη συμμετοχή των τεσσάρων μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από τον παραχωρησιούχο, η ΦΕΕ δεν θα μπορεί να λάβει απόφαση επί των παραπάνω ζητημάτων, τα οποία συγκροτούν κάτ’ ουσία το συνολικό πλέγμα κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών. ……… Και τούτο διότι υπό οποιαδήποτε ερμηνεία, ακόμα και αν σε σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΦΕΕ παρίστανται μέλη που υποδεικνύονται από τον παραχωρησιούχο, η προαναφερθείσα αυξημένη πλειοψηφία των οκτώ μελών δεν θα είναι δυνατή χωρίς την θετική ψήφο τουλάχιστον ενός μέλους που υποδεικνύεται από τον Παραχωρησιούχο. Η παραπάνω ενίσχυση της θέσης του Παραχωρησιούχου εγείρει ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής κανόνων και αρχών υπερνομοθετικής ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, ανακύπτουν τα επιμέρους ερωτήματα εάν οι προαναφερθείσες προτεινόμενες ρυθμίσεις Α)συνάδουν με τις επιταγές που απορρέουν από το αρθ. 16 παράγραφος 9 του Συντάγματος ως προς την κρατική προστασία του αθλητισμού, Β) είναι συμβατές με τις επιταγές που απορρέουν από το πρωτογενές δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης ως προς την απαγόρευση μεταβολής της οικονομίας της σύμβασης παραχώρησης υπέρ του παραχωρησιούχου και Γ) καθιστούν το αποκλειστικό δικαίωμα του παραχωρησιούχου συμβατό με το πρωτογενές δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης. Εν προκειμένω με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο παραχωρησιούχος που διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματός θα μπορεί να ελέγχει αρνητικά τις αποφάσεις της ΦΕΕ επί ζητημάτων τα οποία αποτελούν το συνολικό πλέγμα κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών που θα αποτελούν αντικείμενο του παραπάνω στοιχήματος. Με τον τρόπο αυτόν, δημιουργούνται συνθήκες συγκρουσης συμφερόντων που ενέχουν κίνδυνο χειραγώγησης των σχετικών αγώνων, καθώς ο φορέας διεξαγωγής του στοιχήματος θα ελέγχει το φορέα κανονισμού και ελέγχου της διεξαγωγής των σχετικών αγώνων. Κατά τούτο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν φαίνεται να συνάδουν με τις προαναφερθείσες συνταγματικές απαιτήσεις.»
  Στους προβληματισμούς αυτούς προστίθεται και η δυνατότητα ύπαρξης θετικής πλειοψηφίας στο ΔΣ , αφού ως αναφέρθηκε ανωτερω ο ιδιωτικός Φορέας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών δύναται να έχει υποδείξει τα τέσσερα αιρετά μέλη, επιπλέον των τεσσάρων εκπροσώπων του, ήτοι συνολικά οκτώ μέλη εκ των έντεκα (πλειοψηφία 2/3).
  Με αυτά τα δεδομένα, η ΦΕΕ θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί κρίσιμων ερωτημάτων (π.χ. αδειοδότηση νέου Ιπποδρόμου) , διατελούσα εντός της σφαίρας επιρροής του Φορέα Ιπποδρομιών, δεδομένο μη επιτρεπόμενο καθώς στην από 30.11.2018 γνωμοδότηση του αναπληρωτή καθηγητή του Δημοσίου δικαίου στην Νομική Αθηνών κ. Κωσταντίνου Γιαννακοπούλου, αναγιγνώσκει κανείς :
  «Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο της νομοθετικώς κυρωθείσας από 24.04.2015 σύμβαση παραχώρησης, τα μέρη αυτής – και στη συνέχεια και ο ίδιος ο νομοθέτης – θεώρησαν ότι η ΦΕΕ αποτελεί φορέα οποίος είναι έξω από την σφαίρα επιρροής του παραχωρησιούχου( βλέπε το άρθρο 3.3 στη σύμβαση παραχώρησης). Στο μετρό που, κατά τα προαναφερθέντα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο παραχωρησιούχος θα αποκτήσει πλέον έλεγχο (αρνητικό) επί κρίσιμων για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης παραχώρησης, ζητημάτων, η ΦΕΕ θα παύσει κατ’ ουσίαν να είναι έξω από την σφαίρα επιρροής του παραχωρησιούχου, γεγονός που θα μπορούσε να συνιστά ανεπίτρεπτη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης αυτής υπέρ του παραχωρησιούχου.»

  Όσον αφορά την πρόβλεψη αναπλήρωσης οιουδήποτε αιρετού μέλους σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή έκπτωσης αυτού είναι προφανές ότι υπάρχει εκ πλαγίου παραβίαση της διαδικασίας Αρχιαιρεσιών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελε εννοηθεί ότι πρώην αιρετό μέλος , αντικαθίσταται με απευθείας διορισμό.
  Τα μέλη του ΔΣ σήμερα διατελούν άπαντα άμισθα ( με εξαίρεση του 3 εκπροσώπους των Υπουργείων οι οποίοι αμείβονται κατά τις διατάξεις ν. 4354/2016- Ενιαίο Μισθολόγιο). Δεν συνέτρεξε λόγος για την θέσπιση αμοιβής.
  Τέλος και σημαντικότερο : Περιορίζεται ο έλεγχος σκοπιμότητας (ουσίας) που ίσχυε υπό το παλαιότερο καθεστώς σε έλεγχο νομιμότητας και μάλιστα η εφαρμογή του πλέον θα αφορά ορισμένες εκ των αποφάσεων του ΔΣ και όχι όλο το φάσμα αυτών, όπως έως σήμερα.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 23:29 | Ένωση Προπονητών Δρομ. Ίππων (ΕΠΔΙ) – Σωματείο Αναγνωρισμένο δια της υπ’ αριθμ 3913/73 Πρωτοδικείο Αθηνών

  Για το 98 παρ 1 β-γ
  Αξιοσημείωτο δε είναι η πρόβλεψη του «παραχωρησιούχο » και όχι του ΟΠΑΠ/Ιπποδρομίες ΑΕ ονομαστικά αφήνοντας εδώ ορθώς το πιθανό ενδεχόμενο ενός άλλου φορέα στο μέλλον ενώ ως εκπρόσωπο της ιδιοκτησίας ο νομοθέτης φωτογραφίζει την ΕΙΔΙΕ παρ όλο που υπάρχει εν ισχύ και δεύτερο σωματείο ιδιοκτητών όπως επίσης και οι ενώσεις προπονητών και αναβατών.
  Σημειώνουμε επίσης ότι μέχρι σήμερα στο ΔΣ της ΦΕΕ συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κάτι που με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται. Θεωρούμε απαραίτητη την συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σε νπδδ όπου το κράτος έχει οικονομικά συμφέροντα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:33 | ΚΩΣΤΑΣ.Β

  ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ.ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΚΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ!!!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:17 | ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

  Με τον ν.4338/2015 δίνεται πλέον η δυνατότητα παραχώρησης σε ιδιώτες να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διοργάνωσης ιπποδρομιών.
  Μέχρι τώρα έχει υπάρξει μια μόνο τέτοια σύμβαση παραχώρησης και αφορά στον ιππόδρομο Μαρκοπούλου και την εταιρεία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ. Η σύμβαση αυτή προβλέπει την ύπαρξη ελέγχου του Δημοσίου επι των όρων διεξαγωγής της ιπποδρομιών από παραχωρησιούχο μέσω του ΝΠΔΔ – ΦΕΕ το οποίο έχει αρμοδιότητες όπως αυτές ισχύουν μετά την ψήφιση του ν. 4172/2013.

  Με το παρόν νομοσχέδιο ανατρέπονται ουσιώδεις προβλέψεις του ν.4172. Μεταξύ άλλων, αναγνωρίζεται στον παραχωρησιούχο ( προφανώς στον μοναδικό υπάρχοντα σήμερα ) η δυνατότητα συμμετοχής με 4 εκπροσώπους στο 11μελές ΔΣ της ΦΕΕ και της άσκησης αρνητικού ελέγχου ( βέτο ) στις κρίσιμες αποφάσεις του ΔΣ της ΦΕΕ αλλά και η δυνατότητα του απόλυτου θετικού ελέγχου όλων των αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ!! σε περίπτωση που τα 4 εκλεγμένα μέλη της ΦΕΕ προέρχονται από προταθέντα και ορισθέντα από τον Υπουργό μέλη της ΦΕΕ σύμφωνα με άλλη πρόβλεψη του ίδιου νομοσχεδίου. Επίσης, αφαιρείται από τον Υπουργό η υπάρχουσα σήμερα δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης / αναπομπής / απόρριψης οποιασδήποτε αποφάσεως του ΔΣ και η σχετική Υπουργική αρμοδιότητα περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της ΦΕΕ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ( Η ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΤΡΟΠΟ ) ΤΟΣΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΝΔΥΑ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ !! ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΔΕ, Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ!! ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ !!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:52 | bambis

  Πιο απαραδεκτο νομοσχεδιο απο αυτο δεν υπαρχει. Το κρατος τα δινει ολα στον οπαπ καταργοντας θεσμους 100 ετων, μειωνει τον ελεγχο στην αξιοπιστια των ιπποδρομιων κοινως Γιαννης θα πινει και Γιαννης θα κερναει!!!!!!

 • Κύριοι, γιατι δώσατε στη διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο? Δώστε κατευθείαν την ΓΓΑ στπν ΟΠΑΠ να τελειώνουμε. Ειδικά τα άρθρα που αφορούν τις Ελληνικές ιπποδρομίες και την ΦΕΕ είναι φωτογραφία ότι κάνετε τον ΟΠΑΠ ελέγχων και ελεγχόμενο. Μου δίνεται η εντύπωση οτι τα άρθρα περί ιπποδρόμου σας τα έχει υπαγορεύσει ο ΟΠΑΠ. Σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος Ασλανιδης επί 7ετίας δεν διανοήθηκε να πειράξει την ΦΕΕ. Την σεβάσθηκε ως κόρη οφθαλμού. Γνώμη μου είναι, πως αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο μειώνει την αξιοπιστία των Ελληνικών ιπποδρομιών και τους βάζει την οριστική τους ταφόπλακα. Εξ άλλου. τι καλό έχουν δεί τα τελευταία 3 χρονια οι Ελληνικές ιπποδρομίες από τότε που τις ανέλαβε ο ΟΠΑΠ? Ποιά είναι η πρόοδός τους η προβολή τους και η ανάπτυξή τους? Αν έχετε δεί κάτι απ όλα αυτά εσεις, πείτε το μου να το μάθω κι εγώ. Διότι στα 37 χρόνια που έκανα ιπποδρομιακό ρεπορτάζ (εχω βγεί στη σύνταξη πρίν 17 μήνες) θεωρώ πως η χειρότερη περίοδος του Ελληνικού ιπποδρόμου είναι αυτή των 3 τελευταίων ετών επί διοικήσεως ΟΠΑΠ. Ετχαριστώ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 19:04 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ

  Η ΦΕΕ, αποτελεί την ανώτατη εποπτική Ιπποδρομιακή αρχή, με καθήκοντα την επίβλεψη και διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιακών αγώνων και του στοιχήματος, και με αυξημένες αρμοδιότητες, ακόμα και νομοθετικές.
  Η παρούσα διάταξη με τη οποία τροποποιείται το άρθρο 6α.ν. 399/1968 ως προς τη συγκρότηση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του ΔΣ της ΦΕΕ, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις β’ και γ’ ορίζεται ότι «(β) τέσσερα (4) μέλη τα οποία υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο» και (γ) ένα (1) μέλος το οποίο υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε. παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδεις αρχές του δικαίου μας.
  Αρχικά, και αυτή η διάταξη, δίδοντας αποκλειστικά στον συνδικαλιστικό φορέα της ΕΙΔΙΕ τη δυνατότητα να υποδεικνύει (όρος που ενέχει δεσμευτικότητα) 1 μέλος του ΔΣ της ΦΕΕ με τον αναπληρωτή του, παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας που θεμελιώνεται στο άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και στα άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι επιλέγεται αυθαίρετα ένα μόνο από τα σωματεία εν προκειμένω ιδιοκτητών δρομώνων ίππων (αποκλείοντας έτσι λ.χ. το Σωματείο μας που είναι και αυτό σωματείο ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών δρομώνων ίππων), καθώς και τα σωματεία ή συνδικάτα ή συνδικαλιστικούς φορείς άλλων κλάδων, όπως προπονητών, αναβατών, ιπποπαραγωγών ή άλλα σωματεία που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν νόμιμα στο μέλλον. Επίσης, στερείται παντελούς νομίμου ερείσματος η επιλεκτική και διακριτική αυτή μεταχείριση ενός σωματείου (αντί λ.χ. μίας άλλης πρόβλεψης που να αφορά όλα τα νομίμως υφιστάμενα σωματεία του κλάδου/χώρου), και μάλιστα «ονομαστικά» (η ΕΙΔΙΕ), τη στιγμή που το εν λόγω σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του ή να στερείται των προϋποθέσεων νομίμου λειτουργίας κ.ο.κ.

  Επίσης, κατάφωρα αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα σε θεμελιώσεις αρχές του δικαιϊκού μας συστήματος είναι και η πρόβλεψη να υποδεικνύονται 4 μέλη του ΔΣ, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο, δηλαδή από το κύριο (νομικό) πρόσωπο το οποίο η ΦΕΕ, ως ανώτατη ιπποδρομιακή ελεγκτική αρχή, καλείται να ελέγξει, δηλαδή αυτόν που διενεργεί το ιπποδρομιακό στοίχημα, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά χάριν ιδιωτικού συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μη επιτρεπόμενη ταύτιση στο πρόσωπο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, τα συμφέροντα των οποίων είναι εξάλλου αντικρουόμενα (δημόσιο – ιδιωτικό συμφέρον). Η ρύθμιση αυτή συνιστά ευθεία παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και εν προκειμένω παραβιάζεται και η διάταξη του άρ. 7 ΚΔΔιαδ, σύμφωνα με την οποία «Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β)[…] ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους».
  Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή και δη με την συμμετοχή στο ΔΣ της ανώτατης ιπποδρομιακής αρχής προσώπων που έχουν καταφανώς ιδιαίτερο δεσμό ή σχέση με τους «ενδιαφερόμενους» (βασικότερος εκ των οποίων είναι ο παραχωρησιούχος), αφού υποδεικνύονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο, θίγονται κατάφωρα η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διοίκηση, που εδράζονται στη συνταγματική προστασία της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.), στην αρχή του κράτους δικαίου και στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου, καθώς και διατάξεις και θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου.
  Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη συμμετοχής οποιουδήποτε εν γένει «ελεγχόμενου» στο ΔΣ της ΦΕΕ, εγείρει νομικά ζητήματα και κωλύματα, πολύ περισσότερο προσώπων υποδεικνυομένων από τον παραχωρησιούχο, ο οποίος παραχωρησιούχος αποσκοπεί και αποδιώκει αποκλειστικά το ιδιωτικό του συμφέρον. Θα έχει μάλιστα πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζει αποφασιστικά, εξασφαλίζοντας εύκολα την απαιτούμενη πλειοψηφία, μία σειρά από ζητήματα που τον αφορούν, όπως ύψος επάθλων, κατάρτιση προγραμμάτων ιπποδρομικών, ορισμός εν γένει προϋποθέσεων, τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων κ.α. προς το συμφέρον του, μέσω των προσώπων που θα υποδεικνύει και τα οποία θα συνδέονται προφανώς με ιδιάζουσα σχέση με αυτόν (τον παραχωρησιούχο).

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 19:28 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ

  Η ΦΕΕ, αποτελεί την ανώτατη εποπτική Ιπποδρομιακή αρχή, με καθήκοντα την επίβλεψη και διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιακών αγώνων και του στοιχήματος, και με αυξημένες αρμοδιότητες, ακόμα και νομοθετικές.
  Η παρούσα διάταξη με τη οποία τροποποιείται η παρ. 2 του άρθ. 5 α.ν. 399/1968 και δη ο τρόπος συγκρότησης και ανάδειξης της Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε., στερούμενη παντελώς δημοκρατικού ερείσματος, προβλέπει την αύξηση των μελών της ΓΣ της ΦΕΕ σε 100, τα οποία «[…] επιλέγονται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν η Φ.Ε.Ε, ο Παραχωρησιούχος και η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε)», δίχως μάλιστα να τίθενται αριθμητικοί ή άλλοι περιορισμοί ή εξειδικεύσεις.
  Αρχικά, η ως άνω διάταξη, δίδοντας αποκλειστικά στον συνδικαλιστικό φορέα της ΕΙΔΙΕ τη δυνατότητα να υποδεικνύει (όρος που ενέχει δεσμευτικότητα) μέλη της ΓΣ της ΦΕΕ παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας που θεμελιώνεται στο άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και στα άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι επιλέγεται αυθαίρετα ένα μόνο από τα σωματεία εν προκειμένω ιδιοκτητών δρομώνων ίππων (αποκλείοντας έτσι λ.χ. το Σωματείο μας που είναι και αυτό σωματείο ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών δρομώνων ίππων), καθώς και τα σωματεία ή συνδικάτα ή συνδικαλιστικούς φορείς άλλων κλάδων, όπως προπονητών, αναβατών, ιπποπαραγωγών ή άλλα σωματεία ιδιοκτητών που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν νόμιμα στο μέλλον. Επίσης, στερείται παντελούς νομίμου ερείσματος η επιλεκτική και διακριτική αυτή μεταχείριση ενός σωματείου (αντί λ.χ. μίας γενικής πρόβλεψης για υπόδειξη προσώπων ως μελών ΓΣ από όλα τα νομίμως υφιστάμενα σωματεία του κλάδου/χώρου), και μάλιστα «ονομαστικά» (η ΕΙΔΙΕ), τη στιγμή που το εν λόγω σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του ή να στερείται των προϋποθέσεων νομίμου λειτουργίας κ.ο.κ.

  Επίσης, κατάφωρα αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα σε θεμελιώσεις αρχές του δικαιϊκού μας συστήματος και του ενωσιακού δικαίου, είναι και η πρόβλεψη να υποδεικνύονται –και πάλι δίχως αριθμητικούς ή άλλους περιορισμούς- μέλη της ΓΣ από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή από το κύριο (νομικό) πρόσωπο το οποίο η ΦΕΕ, ως ανώτατη ιπποδρομιακή ελεγκτική αρχή, καλείται να ελέγξει, δηλαδή αυτόν που διενεργεί το ιπποδρομιακό στοίχημα, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά χάριν ιδιωτικού συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μη επιτρεπόμενη ταύτιση στο πρόσωπο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, τα συμφέροντα των οποίων είναι εξάλλου αντικρουόμενα (δημόσιο – ιδιωτικό συμφέρον). Η ρύθμιση αυτή συνιστά ευθεία παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και εν προκειμένω παραβιάζεται και η διάταξη του άρ. 7 ΚΔΔιαδ, σύμφωνα με την οποία «Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β)[…] ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους».
  Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή και δη με την συμμετοχή στην ανώτατη ιπποδρομιακή αρχή προσώπων που έχουν καταφανώς ιδιαίτερο δεσμό ή σχέση με τους «ενδιαφερόμενους» (βασικότερος εκ των οποίων είναι ο παραχωρησιούχος), αφού υποδεικνύονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο θίγονται κατάφωρα η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διοίκηση, που εδράζονται στη συνταγματική προστασία της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.), στην αρχή του κράτους δικαίου και στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου.
  [σημειώνεται δε ότι εδώ ο συντάξας επιλέγει τη χρήση του όρου «παραχωρησιούχος» δίχως να αναφέρεται ονομαστικά στο νπ που έχει την ιδιότητα αυτή, ήτοι ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ, αναφερόμενος δηλαδή σε όποιον έχει την ιδιότητα αυτή. Το αυτό παραλείπει να πράξει όμως στην περίπτωση της μίας εκ των διαφόρων συλλογικών οργανώσεων του κλάδου/χώρου ΕΙΔΙΕ.]

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 15:20 | ANGELOS TSAMIS

  Ολα καλά να ελέγξουν το μαγαζί, αλλα΄τόσο πολύ που δεν προβλεπουν ουτε το ντοπιγκ! Καλα θα τα πάμε!!

 • Η Φίλιππος Ένωσις είναι ο θεματοφύλακας των ιπποδρομιών και κακώς περιορίζονται οι αρμοδιότητες της αντί να ενισχύονται, υπέρ της στοιχηματικής εταιρείας που διεξάγει το στοίχημα (η οποία είναι και ιδιωτικη μάλιστα !).

  Η στοιχηματική εταιρεία (η ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και άλλες μελλοντικές) πρέπει να εκπροωπείται με παρατηρητές αλλά δεν έχει καμία δουλειά στο καθαρά αθλητικό μέρος των ιπποδρομιών.

  Η Φίλιππος Ένωσις της Ελλάδος στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούσε τη δύναμη της όσο έπρεπε. Το 2002 πήγε με τα νερά της παλιάς στοιχηματικής εταιρείας, του κρατικού ΟΔΙΕ, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο φιάσκο Μαρκόπουλου.
  Αλλά δεν νοείται να αποδυναμωθεί και να είναι πλέον διακοσμητική.

  Η στοιχηματικη εταιρεία ΟΠΑΠ που εκμεταλλεύεται τον ιππόδρομο από τις αρχές του 2016 παίρνει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό στο θέμα «ανάπτυξη ιπποδρομιών», το οποίο μπορεί κατά ένα μέρος να δικαιολογείται από τη βαρειά φορολογία αλλά έχει κάνει και οικτρές παραλείψεις που έχουν καταβαραθρώσει τον ιππόδρομο.
  Ο ΟΔΙΕ τα πήγαινε πολύ καλύτερα, όσο καιρό λειτουργούσε γιατί από το 2013 και μετά πρακτικά δεν λειτουργούσε βέβαια και απλά περίμενε να πουληθεί ο ιππόδρομος.
  Ο ΟΠΑΠ κρύβει τους καθημερινούς τζίρους που πάντα δημοσιευόντουσαν από τον ΟΔΙΕ. Για να μην βλέπουμε τα χάλια, που όμως τα βλέπουμε παρακολουθώντας την κίνηση στα πρακτορεία. Έχει διώξει όλους τους φιλίππους με τις υψηλές γκανιότες που συμπληρώνονται από τους υπέρογκους φόρους (σε μία περίπτωση μάλιστα μας επιβάλλει φόρο που δεν τον ξέρει ούτε ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος, αφού ρωτήθηκε !!).
  Όταν λοιπόν η Φίλιππος Ένωσις πίεσε για την εκπόνηση ενός σωστού business plan άρχισαν η αντιδράσεις και -δυστυχώς- καταλήξαμε σ’ αυτήν την πρόταση νόμου, αφού η πολιτεία «τσίμπησε».

  Τόσο πολύ πρέπει να αποκτήσει δύναμη ο ΟΠΑΠ ;
  Τότε να γίνει και κλάδος των ενόπλων δυνάμεων ο ΟΠΑΠ. Να λένε οι μπαμπάδες στα παιδιά «παιδί μου σε ποιό σώμα θες να υπηρετήσεις ;» και να απαντάει το παιδί «στον ΟΠΑΠ».

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 00:05 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  Άρθρο 98 :

  Με το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζεται η σύνθεση του 11μελούς Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.

  Η προβλεπόμενη τροποποίηση βρίσκει την Ένωσή μας απόλυτα σύμφωνη αφού υλοποιούνται τα πάγια αιτήματά μας για μία διοίκηση που δεν θα είναι δυνατόν να καθοδηγείται με ποικίλους εμμέσους τρόπους από τον εκάστοτε πρόεδρο. Στο παρελθόν υπήρξαν φαινόμενα ένα όργανο δημοσίου δικαίου, με απαρχαιωμένο προπολεμικό καταστατικό να μετατρέπεται σε »ενός ανδρός αρχή» με βλαπτικές συνέπειες που, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η ιδιωτικοποίηση του Ιπποδρόμου, θα είχαν οδηγήσει με βεβαιότητα στο οριστικό κλείσιμο.

  Η συμμετοχή στο Δ.Σ. των εκπροσώπων των επενδυτών και των υπαλλήλων των συναρμοδίων Υπουργείων αποτελεί εγγύηση για την αμεροληψία και τη νομιμότητα των αποφάσεων, που θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα την ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προοπτική της μεγάλης ιδιωτικής επένδυσης που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια σε υγιείς βάσεις και το δημόσιο συμφέρον.

  Περαιτέρω, πιστεύουμε, ότι καλώς προτείνεται ότι το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. για να συνεδριάσει έγκυρα απαιτείται η παρουσία 8 τουλάχιστον μελών του.

  Αυτό είναι ορθό για τον επιπρόσθετο λόγο ότι το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα (άρθρο 96, παρ. θ) να επιβάλει κυρώσεις λειτουργώντας ως ανώτατο (τριτοβάθμιο) πειθαρχικό όργανο.