Άρθρο 50 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται :(α) το άρθρο 31 του ν. 2725/1999,(β) η παρ. 23 του άρθρου 135 ν. 2725/1999, (γ) η παρ. 5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, (δ) το άρθρο 13 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94)και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με τρόπο διαφορετικό.
Οποιαδήποτε παραπομπή στο καταργούμενο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 θεωρείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.
2. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 44 καταργείται η παρ. 22 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999 και η προβλεπόμενη σε αυτήν επιτροπή ισοτιμιών.