Άρθρο 13 – Εγγυητική επιστολή

1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 12, κάθε ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε ή ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α, μαζί με τον προϋπολογισμό της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12, εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
2. Για τις καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε), που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας, το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το 10% του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παρ. 3, με απόφαση του δ.σ. της Ε.Ε.Α, που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παρ. 1 κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.
5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α, αντίστοιχα, υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Για τις Κ.Α.Ε που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας ισχύει το κατώτατο όριο της παρ. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση του δ.σ. της Ε.Ε.Α ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 1 του άρθρου 12.
6. Εγγυητική επιστολή που κατατίθεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επιστρέφεται μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.
7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διατάσσεται υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α., εκτός αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α, οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α, του Ε.Σ.Κ.Α.Ν και του οργανισμού ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α, τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη απόφαση επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο και, τέλος, υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α.
8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ 1. του άρθρου 12.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Α., μπορεί να:
(α) αναπροσαρμόζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρ. 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παρ. 5,
(β) αναπροσαρμόζεται ή να καταργείται το κατώτατο όριο της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2,
(γ) ορίζεται κατώτατο όριο εγγυητικής επιστολής για τις Α.Α.Ε ή τα Τ.Α.Α που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πρωτάθλημα, πέραν των Α.Α.Ε. της παρ. 2, καθώς και να αναπροσαρμόζεται ή να καταργείται το κατώτατο αυτό όριο.

  • 24 Νοεμβρίου 2018, 07:26 | Νίκος Πετράτος-Λιβιεράτος

    Στο άρθρο 13, παρ. 7 το τελεσίδικες αποφάσεις των ΕΕΟΔ πρέπει να γίνει εκτελέσιμες γιατί, βάσει νόμου, και οι πρωτόδικες είναι προσωρινά εκτελεστές. Όχι εκτελεστές, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία αν πρέπει να έχουν όντως περιβληθεί τον εκτελεστήριο τύπο.
    Επίσης πρέπει να προβλεφθεί ότι καταπίπτει η επιστολή για τη συνολική απαίτηση, γιατί τώρα, ετσιθελικά, η Επιτροπή δεν επιδικάζει επιδικασμένες δικαστικές δαπάνες και τόκους.