Άρθρο 41 – Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή

1. Κάθε Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή υπήκοος τρίτης χώρας με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα των άρθρων 30, 32 ή και 38, μπορεί να εγγραφεί στο οικείο υπο-μητρώο προπονητών ή και εκπαιδευτών αντίστοιχα του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29 και να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή συγκεκριμένου αθλήματος και επιπέδου ή και του εκπαιδευτή συγκεκριμένης ειδικότητας, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32) και το παρόν.
2. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος της παρ. 1 κατατίθεται στη Γ.Γ.Α. ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) ή μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (EUGO−ΕΡΜΗΣ), εφόσον υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία, και συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου από :
(α) τα δικαιολογητικά των άρθρων 30, 32 και 38 που πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος. Τίτλοι εκπαίδευσης και λοιπά έγγραφα συντεταγμένα σε γλώσσα αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, πιστοποιημένη για την ακρίβειά της από αρμόδια αρχή,
(β) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του άρθρου 42,
(γ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου ή γενικού ιατρού, καρδιολόγου και ψυχιάτρου. Οι παραπάνω πιστοποιήσεις υγείας ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη τους να προσκομίσει νέα πιστοποιητικά υγείας,
(δ) αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους της παρ. 7
3. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της, η αναγγελία λαμβάνει μοναδικό αύξοντα αριθμό και, αν το αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, χορηγείται αποδεικτικό υποβολής της.
4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, η αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Α προβαίνει σε έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
5. Αν από τον έλεγχο της παρ. 4 διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος για το οποίο προέβη σε αναγγελία ή αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο η άσκηση του επαγγέλματος οριστικά ή προσωρινά, μέχρι τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ή του εκπαιδευτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στην οικεία επαγγελματική ομοσπονδία ή σύνδεσμο ή ένωση προπονητών ή εκπαιδευτών αντίστοιχα, εφόσον υφίστανται.
6. Αν δεν εκδοθεί απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την παρ. 5, μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας της παρ. 4, ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται, με επιμέλεια της Γ.Γ.Α., στο οικείο υπο-μητρώο προπονητών ή και εκπαιδευτών του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29 και ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ή του εκπαιδευτή για το οποίο αναγγέλθηκε ελεύθερα.
7. Για την κάλυψη του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται στη Γ.Γ.Α από τη διαδικασία ελέγχου των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την τήρηση του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29, κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να πιστοποιηθεί από τη Γ.Γ.Α και να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή ή εκπαιδευτή καταβάλει ανταποδοτικό τέλος ποσού εκατό πενήντα (150) ευρώ. Το ανταποδοτικό αυτό τέλος καταβάλλεται άπαξ ανά αναγγελία και αφορά όλα τα επαγγέλματα ή και τα αθλήματα -ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην ίδια αναγγελία. Το ανταποδοτικό τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή και να καθορίζονται ειδικά έντυπα – υποδείγματα αναγγελίας και αποδεικτικού υποβολής αυτής, να ρυθμίζεται ο χρόνος και τρόπος καταβολής και είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους της παρ. 7 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 14:43 | Θανάσης Πανιός

  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την ΕΠΟ.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη, έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της ΕΠΟ, λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 16:02 | Χρυσοστομίδης Χρήστος

  -Να γίνει έλεγχος, στις Άδειες που έχουν δοθεί. ( Μπορώ να σας στείλω στοιχεία)

  -Να δίδεται και 2η Άδεια, σε όποιον έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου.

  -Να γίνει ελαστικό, το θέμα με τις Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού, που δεν δίνουν Ειδικότητες. (Βουλγαρία, Γερμανία)

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  – Αφαίρεση Αδείας, προσωρινά ή οριστικά, για σοβαρά παραπτώματα. ( Ντόπινγκ, βίας, γενικά ποινικά αδικήματα )