Άρθρο 83 -Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 2725/1999

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:
α) Επτά (7) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
δ) Ένας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με το καταστατικό αυτού.
ε) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από το χώρο του αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού».
2. Η παρ. 1 ισχύει για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, το Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει μέχρι την ανάδειξη της νέας σύμφωνα με τα ανωτέρω.