Άρθρο 04 – Σύνθεση – διορισμός – θητεία διοικητικού συμβουλίου

1. Η Ε.Ε.Α διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (δ.σ.), το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, με ισάριθμους αναπληρωτές, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα :
(α) ένα(1) μη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο,
(β) έναν (1) εν ενεργεία ή ομότιμο καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι) πανεπιστημιακού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών ομάδων ή του εμπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο,
(γ) ένα (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα εμπορικού ή διοικητικού δικαίου
(δ) ένα (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,
(ε) έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα, οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού.
Χρέη γραμματέα του δ.σ ασκεί υπάλληλος της Ε.Ε.Α που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του δ.σ.
2. Τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο μέλος του δ.σ. της Ε.Ε.Α. περισσότερες από δύο (2) συνολικά φορές, διαδοχικές ή μη. Για την εφαρμογή της παρούσας δε λαμβάνεται υπόψη διορισμός στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
4. Η θητεία των μελών του δ.σ. της Ε.Ε.Α. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό νέου δ.σ., όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 19:16 | ΑΔΑΜΙΚΑΛΟΥΔΙ

  AΡΘΡΟ – 4 – [γ – δ ]- ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ως οι ΝΥΝ νομικοι σύμβουλοι του Υ.Φ υπουργού και του γ,γ, Αθλητισμού – ? τον ευατό τους θελουν να τοποθετήσουν ΕΚΕΙ ΣΕ αυτές τις ΘΕΣΕΙΣ ??

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 14:54 | Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

  απάλειψη

  ‘…ή του εμπορικού ή διοικητικού δικαίου’

  Προβλέπεται ένα τέτοιο άτομο μ εαυτή την ιδιότητα πιο κάτω.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 11:35 | Διαμαντής Γεώργιος

  Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 20:16 | Γιάννης Κουτεντάκης

  Είναι απαράδεκτο και ανησυχητικό ότι, από το προτεινόμενο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, μόνο δύο άτομα (κατηγορία στ) θα μπορούσαν δυνητικά να προέρχονται από το επιστημονικό δυναμικό της χώρας σε θέματα αθλητισμού, ή/και σωματικής δραστηριότητας, ή/και άσκησης και υγείας. Είναι γνωστό ότι πολλά μέλη του εν λόγω επιστημονικού δυναμικού τυγχάνουν ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, εφάμιλλης ειδικών από οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ή οποιουδήποτε άλλου τομέα.

  Συνεπώς, προτείνεται, για τα πρόσωπα των κατηγοριών (β), (γ), (δ) και (ε), να προβλεφθεί η συμμετοχή επιστημόνων μεγάλης διεθνούς αναγνώρισης (ή εγνωσμένου κύρους) από τον χώρο του αθλητισμού, ή/και σωματικής δραστηριότητας, ή/και άσκησης και υγείας.

  Επίσης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο των μελλοντικών υποψηφίων για τα δύο πρόσωπα της κατηγορίας (στ), προτείνεται να αντικατασταθεί η υπάρχουσα πρόταση:

  «(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού»,

  με την:

  «(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ΚΑΙ εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού».

  Αντικαθιστώντας το «ή» με το «και», αδρανοποιούνται οι κάθε λογής «αθλητοπατέρες» ….