Άρθρο 07 – Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων δ.σ.

1. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. ασκούνται από το δ.σ. αυτής συλλογικά.
2. Το δ.σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο, είτε από τον Πρόεδρο, είτε από την πλειοψηφία των μελών του δ.σ. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του δ.σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Το δ.σ. της Ε.Ε.Α συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και αν αυτός απουσιάζει, υπερισχύει η ψήφος του Αντιπροέδρου.
4. Τα μέλη του δ.σ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη απουσία σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6), μέσα στο ίδιο έτος, συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο λόγο παύσης τους.
5. Τα πρακτικά συνεδρίασης του δ.σ. της Ε.Ε.Α καθαρογράφονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συνεδρίαση, υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα στη συνεδρίαση μέλη και ακριβές αντίγραφο αυτών, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθαρογραφή στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι αποφάσεις του δ.σ. της Ε.Ε.Α αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.