Άρθρο 79 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει ένα (1) μήνα μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.