Άρθρο 89 – Τροποποίηση άρθρου 56Α ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Α του νόμου 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Στις υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 διαγράφονται, αντιστοίχως, οι λέξεις «σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους,» και «σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους,».
2.Η υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια».
3. Στην υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, ή κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού».
4. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 προστίθενται οι λέξεις «ή την οικεία Περιφέρεια».
5. Στην περ. γ΄ της παρ. 2 οι λέξεις «ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ομάδες Ζ1, Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι)».

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:34 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Πέραν όσων σχολιάζω επί του τελευταίου άρθρου (113) του παρόντος (απουσία ορισμού αθλητικής εγκατάστασης), η λειτουργικότητα και εφαρμογή του αρ. 56Α πάσχει από το γεγονός ότι ούτε η ΓΓΑ ούτε (ΚΥΡΙΩΣ) οι ΟΤΑ έχουν προχωρήσει σε κατάλογο-κατάταξη των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων όπως ο Ν4049 όριζε να γίνει μέχρι τον Αύγουστο 2013.

  Για τον αθλητισμό είναι αντίστοιχα σημαντικό με το μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων, να γίνει καταγραφή, αξιολόγηση και πιστοποίηση ΟΛΩΝ των αθλητικών υποδομών της χώρας, ακόμα και των ανενεργών. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υποχρεωθούν/υποστηριχθούν σε συνεργασία οι ΟΤΑ με τις Αθλ. Ομοσπονδίες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:54 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο, βουνό,… κ.τ.λ.»

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:46 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ

  (Το Άρθρο αυτό τροποποιεί το Άρθρο 56 Α του Ν. 2725 (Ν. 4479/ τ.Α. 29.6.17) και ρυθμίζει θέματα Αγώνων που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις.)

  ΠΑΡ. 3: Στην υποπερίπτωση αα’ της περ. β της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Ομάδα Ζ2: προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος ή κοινόχρηστους χώρους πόλεων καθώς και εγκαταστάσεων αεραθλητισμού».

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Είναι προφανές ότι σ΄ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο, βουνό,… κ.τ.λ.»

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:19 | Σ Λ

  Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
  καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 12:26 | Διαμαντής Γεώργιος

  Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.

  Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.

  Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
  καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

  Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

  Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:01 | Παναγιώτης Δημάκος

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Είναι προφανές ότι σ΄ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο, βουνό,… κ.τ.λ.»