Άρθρο 11 – Πόροι – οικονομική διαχείριση

1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ε.Α είναι:
(α) τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 12, την αδειοδότηση της σύστασης Τ.Α.Α, την αδειοδότηση απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε, τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α ύστερα από αίτημα του δ.σ. ή της γ.σ. του ιδρυτικού τους σωματείου ή της μειοψηφίας των μετόχων της Α.Α.Ε ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή του δικαιοδοτικού οργάνου, καθώς και κατά την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τον παρόντα,
(β) τα ποσά εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υπέρ αυτής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13,
(γ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
(δ) οι εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.
2. Έκτακτοι πόροι της Ε.Ε.Α είναι :
(α) χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών,
(β) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό,
(γ) κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α., καθορίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων τελών της παρ. 1, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ε.Ε.Α, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κύριος διατάκτης, ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων που τίθενται στη διάθεση της Ε.Ε.Α, ορίζεται ο Πρόεδρος του δ.σ. αυτής.
5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Α.