Άρθρο 70 – Επιστημονικός υπεύθυνος

1. Σε κάθε ιδιωτικό γυμναστήριο και σχολή εκμάθησης αθλημάτων ορίζεται υποχρεωτικά ένας (1) τουλάχιστον επιστημονικός υπεύθυνος, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται με το πρόσωπο του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που λειτουργεί το γυμναστήριο ή τη σχολή.
2. Στις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης περισσότερων του ενός αθλημάτων απαιτείται ο ορισμός ενός τουλάχιστον (1) επιστημονικού υπεύθυνου για κάθε διδασκόμενο άθλημα. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος για περισσότερα του ενός αθλήματα, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παρ. 5 αυτοτελώς για κάθε άθλημα για το οποίο ορίζεται υπεύθυνος.
3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος της παρ. 1 έχει τις εξής αρμοδιότητες:
(α) ελέγχει ότι η κατάρτιση και υλοποίηση των προγραμμάτων σωματικής εκγύμνασης, γενικής ή ειδικής προπονητικής και εκμάθησης αθλημάτων είναι σύμφωνη με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και ανταποκρίνεται στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα της επιστήμης αυτής,
(β) ελέγχει την καταλληλότητα και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, οργάνων και του εν γένει αθλητικού εξοπλισμού του γυμναστηρίου ή της σχολής, συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό με τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης, εφόσον η απασχόλησή τεχνικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84),
(γ) ασκεί τη γενική επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού και
(δ) υποβάλει στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης έγγραφη έκθεση με τις διαπιστώσεις και τις τυχόν εισηγήσεις του, τακτικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και έκτακτα, όποτε το κρίνει απαραίτητο.
4. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ιδιωτικού γυμναστηρίου πρέπει να συγκεντρώνει σωρευτικά τα εξής προσόντα:
(α) να είναι προπονητής ή εκπαιδευτής, εγγεγραμμένος στο εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α,
(β) να είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α) πανεπιστημιακού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής, οποιασδήποτε ειδικότητας ή ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,
(γ) να έχει τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ομαδικής άθλησης ή εκγύμνασης και
(δ) να μην εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2 του άρθρου 54
5. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων πρέπει :
(α) να είναι προπονητής Α΄ επιπέδου εγγεγραμμένος στο υπο-μητρώο προπονητών του εθνικού μητρώου επαγγελματικών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α, με ειδικότητα σε διδασκόμενο άθλημα. Κατ’ εξαίρεση για αθλήματα για τα οποία δε χορηγείται αντίστοιχη ειδικότητα από τα ημεδαπά Α.Ε.Ι., ο επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι προπονητής Β΄ επιπέδου και
(β) να μην εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2 του άρθρου 54.

 • Ο επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να έχει υποχρεωτικά, συνεχή φυσική παρουσία στο χώρο του γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής σχολής αθλημάτων, σε απόλυτη ταύτιση ωραρίου με τον πίνακα προσωπικού, όπως αυτός κατατίθεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

  Ως εκ τούτου, επιπρόσθετα, πρέπει να οριστεί μέγιστος αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες έχει τη δυνατότητα να οριστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος.

  Τέλος, και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, κάθε εκπαιδευτής ο οποίος ΔΕΝ είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή ΣΕΦΑΑ, πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του, υποχρεωτικά κάτω από την επίβλεψη, καθοδήγηση και εποπτεία επιστημονικού υπευθύνου αποφοίτου ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 09:02 | Βασίλειος Τσάμης

  Στο παραπάνω άρθρο βλέπουμε ότι σε κάθε ιδιωτικό γυμναστήριο και σε κάθε σχολή εκμάθησης αθλημάτων ορίζεται υποχρεωτικά ένας (1) τουλάχιστον επιστημονικός υπεύθυνος, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  Δεν ισχύει το ίδιο για τους δημόσιους χώρους άθλησης, ( Δημοτικά Στάδια, κ, α) .
  Δεδομένου ότι στις Δημοτικές εγκαταστάσεις της χώρας αθλούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, οι Δήμοι οφείλουν να έχουν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση έναν τουλάχιστον επιστημονικό υπεύθυνο , τόσο τις πρωινές , όσο και τις απογευματινές ώρες λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων.
  Προκύπτουν πολλά ερωτήματα:
  *Για ποιους λόγους οι δήμοι εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής αθλητικών υπηρεσιών στους πολίτες?
  *Για ποιους λόγους το άρθρο δίνει μόνο σε ιδιώτες το δικαίωμα παροχής αθλητικών υπηρεσιών με επιστημονικό υπεύθυνο?
  Εκ των πραγμάτων κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη της πρόβλεψης για πρόσληψη στους δημους της χώρας επιστημονικού υπεύθυνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

 • Κατ’εξαίρεση για ιδιωτικές σχολές εκμάθησης ποδοσφαίρου ως επιστημονικός υπεύθυνος (άρθρο 70) θα έπρεπε να δύναται να ορίζεται και κάτοχος διπλώματος UEFA C ή ανωτέρου, εφ’ όσον άλλωστε το συγκεκριμένο δίπλωμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις ως προς την προπονητική σε αναπτυξιακές ηλικίες.