Άρθρο 21 – Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Αν η Ε.Ε.Α διαπιστώσει παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που παρουσιάζει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κανονισμό της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο της ομοσπονδίας, το οποίο υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος των υπαίτιων νομικών ή και φυσικών προσώπων, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωσή του.