Άρθρο 94 – Τροποποίηση άρθρου 83 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 83 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Τα μέλη της διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α., οι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού και όσοι μετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας που υποβάλλουν δήλωση, σύμφωνα με τις περ. λε΄ και λστ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), περιουσιακής κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή της δήλωσης αυτής, να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποδεικτικό υποβολής της, σύμφωνα με τις περ. λε΄ και λστ της παρ. 1 του άρθρου 1 ΄ του ν. 3213/2003. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ζητά από την παραπάνω Αρχή τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου συγκεκριμένου υπόχρεου προσώπου.»
2.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 οι λέξεις «της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης».