Άρθρο 107 – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 4373/2016

Στον τίτλο του άρθρου 38 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) διαγράφονται οι λέξεις «Ελεγκτικού Συμβουλίου» και στο πρώτο εδάφιο αυτού οι λέξεις «καθώς και τα μέλη των Ελεγκτικών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».