Άρθρο 08 – Αποδοχές μελών δ.σ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η αποζημίωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του δ.σ. της Ε.Ε.Α.