Άρθρο 56 – Παράβολο

1. Για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων απαιτείται καταβολή παράβολου ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Η καταβολή του παράβολου γίνεται άπαξ ανά εγκατάσταση και η πληρωμή αυτού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της γνωστοποίησης.
2. Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παράβολου της παρ. 1 αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, εκ του οποίου (α) ποσοστό 20 % εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες για τη διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ και (β) ποσοστό 80 % εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και διατίθεται για την ενίσχυση και διάδοση του αθλητισμού.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:28 | Ιωαννης πουλοπουλος

    Τόσο υψηλό παράβολο και μάλιστα προ της εξέτασης ;