Άρθρο 45 – Συγκρότηση – θητεία – λειτουργία

1. Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 44 συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από επτά (7) μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές με αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα, ως εξής:
(α) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) διορισμένο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο,
(β) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π πανεπιστημιακού Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α της ημεδαπής,
(δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και
(ε) δύο (2) υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με γνωσιακό αντικείμενο συναφές με την αθλητική επιστήμη.
2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να ανακαλείται ο διορισμός οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα της Επιτροπής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 44, ο χρόνος και τρόπος καταβολής και είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 46, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.