Άρθρο 17 – Έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης

1. Εξήντα (60) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής, τα Τ.Α.Α και οι Α.Α.Ε υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Ε.Ε.Α, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα, με την οποία να δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα μέλη του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου και τα μέλη του δ.σ. και των άλλων διοικητικών ή εποπτικών οργάνων τους, οι διαχειριστές, οι μέτοχοι, οι διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι, τα μέλη του δ.σ και τα διευθυντικά στελέχη τους, οι αθλητές, οι τεχνικοί διευθυντές, οι προπονητές και βοηθοί προπονητή, τα μέλη του προπονητικού και του ιατρικού επιτελείου και το υποστηρικτικό προσωπικό τους δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του δ.σ. της Ε.Ε.Α., μπορεί να καθορίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτείται να συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, ο τύπος, το ακριβές περιεχόμενο και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
3. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 και των αποδεικτικών εγγράφων που τη συνοδεύουν, η Ε.Ε.Α ελέγχει την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου της παρ. 8 του άρθρου 3του ν. 2725/1999 και εκδίδει απόφαση με την οποία επιτρέπει ή απαγορεύει να συμπεριληφθούν οι αγώνες της ενδιαφερόμενης ομάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. Η απόφαση της Ε.Ε.Α κοινοποιείται αμελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
5. Η Ε.Α.Α μπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόμενα Τ.Α.Α και τις ενδιαφερόμενες Α.Α.Ε, καθώς και από την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διευκρινήσεις, πληροφορίες ή πρόσθετα έγγραφα, τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την παροχή αυτών, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα (10)ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, αναστέλλεται η αποκλειστική προθεσμία της παρ. 3.
6. Η Ε.Ε.Α, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε και κοινοποιείται αμελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, μπορεί να ανακαλεί προηγούμενη απόφασή της και να απαγορεύει τη συμμετοχή ομάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης: (α) αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ή ανακύψει ασυμβίβαστο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και (β) στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49).
7. Οι αποφάσεις των παρ. 4 και 6 είναι δεσμευτικές για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, οι οποίες υποχρεούνται να καταρτίζουν τα έντυπα των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με αυτές.
8.Αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 7 είναι η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που συνιστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α` 38), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, και μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την παρ. 10 του άρθρο 7 του ν. 4038/2012 (Α΄14).

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:04 | ΠΟΡΚΥΠΙΝΕΖΑΣ

    ΠΑΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΠΟΔI? ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ? -ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ? – ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ? – ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΣΑΣ? ΤΩΝ ΤΣΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ α.ε.? ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΤΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙTΖΙΔΩΝ > – τους ρωτήσατε πριν γράψουν τα δικηγορακια σας τέτοιο ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ???

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 14:38 | Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

    Οι συντάκτες μάλλον θα εννοούν τα
    Έντυπα στοιχηματικών παιχνιδιών προκαθορισμένης απόδοσης