Άρθρο 62 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προστίθενται στοιχεία στο περιεχόμενο της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων της παρ. 4 του άρθρου 55, να καθορίζονται υποδείγματα των εντύπων γνωστοποίησης των άρθρων 55, 57, 58, 59 και 60και της βεβαίωσης υποβολής της, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη γνωστοποίηση των άρθρων 55, 57, 58, 59 και 60 και την υποβολή της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του παράβολου του άρθρου 56, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στους δικαιούχους φορείς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με ίδια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό του παραβόλου του άρθρου 56 ή να καταργείται η υποχρέωση καταβολής του.