Άρθρο 76 – Διοικητικές κυρώσεις

1. Αν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο Περιφερειάρχη επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά :
(α) προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση της εγκατάστασης
(β) επιβολή χρηματικού προστίμου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) έως εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
2. Αν η παράβαση είναι ασήμαντη ή δε δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή για οποιαδήποτε άλλη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλεται γραπτή σύσταση για συμμόρφωση μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων και διατάσσεται ο επανέλεγχος της επιχείρησης μετά από την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας.
3. Κατά τον καθορισμό του είδους των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και την επιμέτρηση του ύψους του χρηματικού προστίμου της παρ.1, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται όλες οι σχετικές περιστάσεις, ιδίως (α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, (β) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, (γ) η οικονομική επιφάνεια του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, (δ) τα κέρδη που αποκτήθηκαν ή οι ζημίες που αποφεύχθηκαν συνεπεία της παράβασης, στο βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν, (ε) η ζημία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παράβαση, στο βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί, (στ) ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με τις ελεγκτικές – εποπτικές αρχές, (ζ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος νόμου και της κείμενης εν γένει νομοθεσίας από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (η) ο κίνδυνος που προκλήθηκε ή απειλήθηκε για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή για οποιαδήποτε άλλη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος.
4. Ειδικά για την παράλειψη γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής των στοιχείων λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων και την παροχή αναληθών στοιχείων κατά την υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 4442/2016.
5. Αν η διαπιστωθείσα παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αρμόδιος κατά τόπο Περιφερειάρχης υποβάλει σχετική αναφορά στην οικεία εισαγγελική αρχή.
6. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος επιτρέπεται προσφυγή κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
8. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται ανεξάρτητα και δε θίγουν άλλες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
9. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τα μέτρα και τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου και τη διαδικασία επιβολής τους.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα όρια του χρηματικού προστίμου της παρ. 1.