Άρθρο 65 – Χώροι εξυπηρέτησης και υγιεινής

1. Κάθε ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων πρέπει να διαθέτει τους ακόλουθους χώρους εξυπηρέτησης και υγιεινής των μελών του :
(α) Δύο (2) τουλάχιστον χώρους ένδυσης – απόδυσης, ένα (1) ανδρών και ένα (1) γυναικών, με δυνατότητα εναπόθεσης προσωπικών αντικειμένων σε ερμάρια ή κρεμάστρες, και ελάχιστη επιφάνεια 0,50 τ.μ. ανά εκγυμναζόμενο ή εκπαιδευόμενο. Κατ’ εξαίρεση, αν το γυμναστήριο ή η σχολή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από άτομα του ίδιου φύλου ή από παιδιά ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, αρκεί ένας (1) χώρος ένδυσης-απόδυσης.
(β) Δύο (2) τουλάχιστον αποχωρητήρια, ένα (1) ανδρών και ένα (1) γυναικών, για μέχρι ογδόντα (80) ταυτόχρονα εκγυμναζόμενα ή εκπαιδευόμενα άτομα και ένα (1) επιπλέον αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους ή εκπαιδευόμενους. Η λεκάνη πρέπει να συνδέεται με ειδικό υδραυλικό σύστημα καθαρισμού, με το οποίο θα εξασφαλίζεται η έκπλυση με πίεση. Στο χώρο των αποχωρητηρίων πρέπει να διατίθεται πάντα χαρτί καθαριότητας, κάδος απορριμμάτων με κάλυμμα και ποδοκίνητο ή αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος, καθώς και βουρτσάκι καθαρισμού με ειδική βάση.
(γ) Έναν (1) τουλάχιστον νιπτήρα με εγκατάσταση συνεχούς παροχής νερού, για κάθε δύο (2) αποχωρητήρια, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε προθάλαμο, εκτός του χώρου των αποχωρητηρίων, και να διαθέτει πάντα σαπούνι και μέσο για το στέγνωμα των χεριών.
2. Οι χώροι υγιεινής της παρ. 1 πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Αν πρόκειται για κτίριο που οικοδομήθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, οι απαραίτητες διαμορφώσεις των αποχωρητηρίων προς εξυπηρέτηση ΑμΕΑ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 26του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
3. Αν πρόκειται για ιδιωτικό γυμναστήριο με κολυμβητική δεξαμενή ή για σχολή εκμάθησης αθλημάτων υγρού στίβου, απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) τουλάχιστον ολοκληρωμένων μονάδων αποδυτηρίων κατά την παρ. 4, μία (1) ανδρών και μία (1) γυναικών. Κατ’ εξαίρεση, αν το γυμναστήριο ή η σχολή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από άτομα του ίδιου φύλου ή από παιδιά ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, αρκεί μία (1) μονάδα αποδυτηρίων.
4. Κάθε ολοκληρωμένη μονάδα αποδυτηρίων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο :(α) ένα (1) χώρο ένδυσης – απόδυσης με δυνατότητα εναπόθεσης προσωπικών αντικειμένων σε ερμάρια ή κρεμάστρες και ελάχιστη επιφάνεια (0,50 τ.μ.) ανά εκγυμναζόμενο ή εκπαιδευόμενο, (β) ένα (1) αποχωρητήριο, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί ΑμΕΑ και εξοπλισμένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1, (γ) ένα (1) νιπτήρα, εκτός του χώρου του αποχωρητηρίου, εξοπλισμένο με σαπούνι και μέσο για το στέγνωμα των χεριών και (δ) δύο (2) καταιονιστήρες, ζεστού και κρύου νερού.
5. Όλοι οι χώροι εξυπηρέτησης και υγιεινής πρέπει να έχουν επαρκή, φυσικό ή τεχνητό, φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με το άρθρο 354 του Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.