Άρθρο 06 – Άσκηση καθηκόντων μελών δ.σ.

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α:
(α) απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,
(β) δε ζητούν ούτε λαμβάνουν δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,
(γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, καθώς και να ενεργούν με ευθύτητα, ευσυνειδησία και απόλυτη αμεροληψία,
(δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα
(ε) υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά
2. Τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
(α) Δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι της Ε.Ε.Α. ευθύνονται αστικά μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
(β) Διώκονται ποινικά μόνο για τα αδικήματα των άρθρων 252 παρ. 1, 253, 361, 362, 363, 364 και 365 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα αυτά το άρθρο 59 παρ. 3 του ΚΠΔ.
3. Τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α υποβάλλουν, κάθε έτος, δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στη Γ` Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).