Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Ε.Α

1. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση, με μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό αριθμό, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και μέσω της οποίας μπορούν να καταχωρίζουν, σε ψηφιακή μορφή, τις συμβάσεις και τις αναλυτικές καταστάσεις του άρθρου 18.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 1, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 1 με ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή μητρώα άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δημόσιων ή ανεξάρτητων αρχών, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών.