Άρθρο 12 – Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.

1. Κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., που έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη, να συμμετέχει σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, υποχρεούται, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, να λάβει και να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., που χορηγείται εφόσον η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα, στο ν. 2725/1999 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
2. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 1, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α υποβάλλει στην Ε.Ε.Α, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά :
(α) βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποίησαν ως έδρα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
(β) βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή απασχόλησαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
(γ) βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν) και το εργαστήριο ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α),
(δ) βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,
(ε) βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή με απόφαση της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999,
Αν δεν υφίσταται οφειλή προς τους φορείς των περ. α΄ έως ε΄, μπορεί να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια αρχή, για τη μη ύπαρξη σχετικής οφειλής,
(στ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
(ζ) βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49),
(η) βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαμόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49),
(θ) προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός, ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατατίθεται στην Ε.Ε.Α μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.,
(ι) εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13,
(ια) απόδειξη πληρωμής του τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού, το ύψος του οποίου ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11.
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου συντέμνεται σε είκοσι (20) ημέρες, αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α λόγω ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καθορίζεται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ. 1 και της αίτησης για τη χορήγησή του, καθώς και η μορφή, το ειδικότερο περιεχόμενο, η προέλευση, ο χρόνος και η διαδικασία έκδοσης των δικαιολογητικών της παρ. 2.
4. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 και δέκα (10) το αργότερο ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, η Ε.Ε.Α υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητά τους και τη συμμόρφωση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην κείμενη νομοθεσία και, ανάλογα με τα πορίσματα του ελέγχου της, να χορηγήσει το πιστοποιητικό της παρ. 1 ή να απορρίψει τη σχετική αίτηση.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Α. μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 2 ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του απολύτου αριθμού των μελών του δ.σ. της Ε.Α.Α. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήμερη προθεσμία της παρ. 4 αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστημα με την προθεσμία που έχει ταχθεί για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.
6. Η Ε.Ε.Α ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αν διαπιστωθεί ότι μία έστω από τις προϋποθέσεις της παρ. 2 έπαυσε να ισχύει, με απόφαση του δ.σ. της Ε.Ε.Α, τάσσεται εύλογη προθεσμία από πέντε (5) έως είκοσι (20) ημέρες για την πλήρωση της προϋπόθεσης που έπαυσε να ισχύει. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Ε.Ε.Α ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 1.
7. Η Ε.Ε.Α. μπορεί να απορρίψει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 1, καθώς και να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αυτό για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
8. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 1 συντελείται, σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α.
9. Κάθε απόφαση του δ.σ. της Ε.Ε.Α που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 1 κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για τις νόμιμες συνέπειες.
10. Το πιστοποιητικό της παρ. 1 αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση από το αρμόδιο όργανο της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας της άδειας συμμετοχής της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα επαγγελματικής κατηγορίας.