Άρθρο 67 – Ειδικές προδιαγραφές

1. Οι εγκαταστάσεις σχολών εκμάθησης αθλημάτων απαιτείται να πληρούν, πλέον των όσων ορίζονται στα άρθρα 63 έως 66, και τις τυχόν ειδικότερες προδιαγραφές που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας διεθνούς ή εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον η τελευταία υφίσταται και έχει λάβει ειδική αναγνώριση σύμφωνα με το ν. 2725/1999.
2. Σχολές εκμάθησης αθλημάτων που διεξάγονται σε κολυμβητική δεξαμενή ή φυσικό υδάτινο χώρο υποχρεούνται να παρέχουν ναυαγοσωστική κάλυψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Σχολές εκμάθησης αθλημάτων που διεξάγονται σε θάλασσα, πλωτή λίμνη ή πλωτό ποταμό, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλο μηχανοκίνητο σκάφος με οδηγό και πλήρη εξοπλισμό για την επιτήρηση του χώρου.
4. Σχολές εκμάθησης αθλημάτων που διεξάγονται σε φυσικό υδάτινο χώρο υποχρεούνται (α) να προβαίνουν σε σήμανση του χώρου που χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας λιμενικής αρχής και να μη παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα, (β) να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των εκπαιδευόμενων και των λουόμενων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και (γ) να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της λιμενικής και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
3. Για αθλήματα που διεξάγονται στον εναέριο χώρο (αεραθλητισμός) απαιτούνται οι άδειες, εγκρίσεις και βεβαιώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλων αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Για αθλήματα που διεξάγονται σε χιονοδρομικά κέντρα απαιτούνται οι άδειες, εγκρίσεις και βεβαιώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων.