Άρθρο 96 – Τροποποίηση άρθρου 2α.ν. 399/1968

Το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Φ.Ε.Ε είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή της ιπποδρομιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδρομιών. Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. με αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου:
(α) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισμού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κανονισμός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων)
(β) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013.
(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α), τον Κώδικα Ιπποδρομιών της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπποδρομιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
(δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισμού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των ίππων σε κλάσεις βάσει του γενικού ισοζυγισμού, τις κατηγορίες των δρομώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδρομιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013
(ε) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιμου Ίππου (Ελληνικό StudBook), οι διατάξεις του οποίου, ύστερα από την έγκριση τους από τη διεθνή επιτροπή S.B., αποκτούν ισοδύναμη ισχύ με αυτές του Κώδικα Ιπποδρομιών
(στ) χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών και αναβατών, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών
(ζ) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδρομιών, των Γενικών Διατάξεων και των κανόνων της περ. (δ) και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών
(η) ορίζει τους Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και τους υπόλοιπους τεχνικούς επιτετραμμένους και καθορίζει την αμοιβή αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 και τον Κώδικα Ιπποδρομιών
(θ) επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών και επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών
(ι) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την ελληνική επικράτεια, ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής των ίππων και τη διατήρηση της καθαροαιμίας αυτών και ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν διαπιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της
(ια) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής. »

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:15 | Ένωση Προπονητών Δρομ. Ίππων (ΕΠΔΙ) – Σωματείο Αναγνωρισμένο δια της υπ’ αριθμ 3913/73 Πρωτοδικείο Αθηνών

  Για το 96 (β) «υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 »

  Δεν ισχύει εξαίρεση του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σε περίπτωση ακαταλληλότητας
  σύμφωνα το άρθρο 85 παρ 3 του ν/4172/13
  Θα ήταν αδιανόητο και επικίνδυνο για την ευζωία των ίππων και των επαγγελματιών αλλά και για την αξιοπιστία των ιπποδρομίων να λειτουργεί ένας ακατάλληλος ιππόδρομος.

  Στο 96γ να προστεθεί η φράση «κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς – προπονητές και αναβάτες » όπως ίσχυε στο άρθρο 86 του ν. 4172/13 και αναίτια έχει αφαιρεθεί. Οι επαγγελματίες λόγω της γνώσης και της εμπειρίας τους πρέπει να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μια διαβούλευση. Επισημαίνουμε δε πως η παραχώρηση του ιπποδρόμου από το ΤΑΙΠΕΔ στον ιδιώτη έγινε με το 4172/13 εν ισχύει για αυτονόητους λόγους.

  Ανησυχητικό θεωρούμε το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο δεν ορίζεται ρητά η υποχρέωση ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών όπως και δεν ορίζεται ρητά η ακριβής διαδικασία πραγματοποίησης του. Παγκοσμίως ο έλεγχος αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών είναι αυτός που διαφυλάσσει την αξιοπιστία των ιπποδρομιακών αγώνων και είναι απαραίτητος για την απονομή επάθλων, την ισονομία ανάμεσα στους επαγγελματίες και για την εξασφάλιση της διαφάνειας του στοιχήματος (πόσο μάλλον που το δικό μας είναι και δημόσιος).

  Η διαφάνεια της διαδικασίας των έλεγχων αντιντόπινγκ είναι ένας επιπλέον λόγος που ο πιθανός απόλυτος έλεγχος της ΦΕΕ από τον παραχωρησιουχο ελοχεύει κινδύνους για την διεξαγωγή των αγώνων και την ανάπτυξη των με δίκαιους και ισόνομους όρους.

  Ως επαγγελματίες επίσης μας κάνει εντύπωση που δεν αφαιρέθηκε σε ένα νέο αθλητικό νομοσχέδιο η παραπομπή του προπονητή ή ιδιοκτήτη στη δικαιοσύνη με την κατηγορία κακουργήματος!!! στη περίπτωση ανίχνευσης θεραπευτικής ουσίας στον οργανισμό του ίππου του. Αυτό όχι μόνο αποτρέπει την ανάπτυξη και την διεθνοποίηση του αθλήματος μας αλλά παγκοσμίως είμαστε η μόνη χώρα που ο επαγγελματίας αντιμετωπίζει την ποινή φυλάκισης για πχ.¨ασπιρίνη.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π

  ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝ.Ε.ΦΙΛ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥΣ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 00:01 | Λοίζος Ανδρέου

  Για το 96 γ να προστεθεί » κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς (αναβάτες και προπονητές) » όπως ίσχυε στο άρθρο 86 του ν. 4172/13 και αδιανόητα έχει αφαιρεθεί.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:29 | Ένωση Προπονητών Δρομ. Ίππων (ΕΠΔΙ) – Σωματείο Αναγνωρισμένο δια της υπ’ αριθμ 3913/73 Πρωτοδικείο Αθηνών

  Για το 96 (β) «υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 »

  Δεν ισχύει εξαίρεση του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σε περίπτωση ακαταλληλότητας
  σύμφωνα το άρθρο 85 παρ 3 του ν/4172/13
  Θα ήταν αδιανόητο και επικίνδυνο για την ευζωία των ίππων και των επαγγελματιών αλλά και για την αξιοπιστία των ιπποδρομίων να λειτουργεί ένας ακατάλληλος ιππόδρομος.

  Για το 96 «(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α), τον Κώδικα Ιπποδρομιών της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπποδρομιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του»

  Κρίνουμε επιεικώς αδιανόητο το γεγονός της αφαίρεσης της υποχρέωσης της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς από το συγκεκριμένο άρθρο ενώ αυτό ίσχυε στο άρθρο 86 β του ν/4172/13.
  Οι Γενικές Διάταξης όπως και το μεγαλύτερο μέρος του Κώδικα Ιπποδρομιών αναφέρονται σε εξειδικευμένες πρακτικές , διαδικασίες, συμπεριφορές αλλά και ποινές που προκύπτουν από την συμπεριφορά των εμπλεκομένων προπονητών και αναβατών που είναι και οι μόνοι που επιβάλλεται λόγω της γνώσης τους και της εμπειρίας τους να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μια διαβούλευση.

  Επισημαίνουμε δε πως η παραχώρηση του ιπποδρόμου από το ΤΑΙΠΕΔ στον ιδιώτη έγινε με το 4172/13 εν ισχύει για αυτονόητους λόγους

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:31 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τροποποιούνται ουσιωδώς , καίρια και το σημαντικότερο , χωρίς αιτιολογία ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, οι σκοποί της ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ της Φ.Ε.Ε οι οποίοι αποτυπώθηκαν ήδη στον Α.Ν 399/1968 και Ν. 4172/2013 και οι οποίοι διατηρήθηκαν για σχεδόν 90 χρόνια στην ιστορική διαδρομή του Ν.Π.Δ.Δ.
  1. Συγκεκριμένα καταργούνται :
  – η άσκηση εποπτείας εν τη εφαρμογή των σχετικών με την οργάνωση και τέλεση ιπποδρομιών συμβάσεων
  – η δια παντός μέσου ανάπτυξη και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού
  Επίσης καταργείται η πρόβλεψη που είχε ως εξής :
  -Ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών
  2. Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο Σκοπός της ΦΕΕ σε απλό διεκπεραιωτικό έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, οι οποίοι όμως πουθενά δεν αναφέρονται ούτε αποσαφηνίζονται έστω ως προς την περιγραφή τους.
  Για σύγκριση αναφέρουμε ότι όροι αναφοράς ιπποδρομιών οι οποίοι περιλαμβάνουν τεχνικούς κανόνες περιέχονται στο παράρτημα ΙV της σύμβασης παραχώρησης (Ν. 4338) το οποίο συντάχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ.
  3. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε. να ασκεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, περιορίζοντας το πεδίο ελέγχου από το σύνολο της ιπποδρομιακής δραστηριότητας ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της διεξαγωγής των ιπποδρομιών αφού, από το προϋπάρχον :
  «Επιλύει, σε τελευταίο βαθμό, κάθε διαφορά η οποία ανακύπτει ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ αυτών (ιπποδρομιών)» ορίζεται στο τροποποιούμενο κείμενο :
  «Επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που προκύπτει ΚΑΤΑ την διεξαγωγή των ιπποδρομιών…»
  4. Καταργείται η πρόβλεψη διαβούλευσης με τους Φορείς για την σύνταξη του Κώδικα Ιπποδρομιών.
  5. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε να αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με βάσει τις αντικειμενικά καθορισμένες προϋποθέσεις του Κ.Ι. Η διαχρονικώς απονεμηθείσα αρμοδιότητα της απόδοσης της ιδιότητας ιδιοκτήτη, κατόπιν ελέγχου αυτού σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκάστοτε Κώδικα Ιπποδρομιών, αποσκοπούσε στην διαφύλαξη της ακεραιότητας της Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών.
  6. Καταργείται η αρμοδιότητα να διευθύνει και να διεξάγει την διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δρομώνων ίππων και την διαδικασία αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών. Ελέγχεται ως απολύτως προβληματική η απαλοιφή από τις, ρητώς απονεμόμενες, αρμοδιότητες, του ελέγχου ντόπινγκ ίππων και αναβατών. Τούτο καθώς αφενός η αρμοδιότητα Ντόπινγκ είχε ήδη εκ της αποκρατικοποίησης ανατεθεί στην ΦΕΕ (ν. 4338/2015, παράρτημα IV), αφετέρου εάν κριθεί ότι ο παρών νεότερος Νόμος καταργεί παλαιότερο Νόμο (ήτοι τον 4338/15) δεν προβλέπεται η εναλλακτική ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής (δεδομένο ανεπίτρεπτο, καθώς οδηγεί σε απουσία ελέγχου ντόπινγκ). Εκ τρίτου και εξίσου σημαντικό, μόνο η Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΦΕΕ έχει την αναγκαία κατάρτιση αλλά και εμπειρία για την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ.
  Ομοίως καταργείται, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ, ο ιατρικός έλεγχος των ίππων ο οποίος εξασφαλίζει την συμμετοχή στις ιπποδρομίες ίππων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για την ασφαλή συμμετοχή τους και την βέλτιστη, σύμφωνα με τις φυσικές τους ικανότητες, αγωνιστική απόδοση.
  Βασικοί τομείς του ελέγχου, απαραίτητοι για την ακεραιότητα της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, της εγκυρότητας του αποτελέσματος για την απονομή των Επάθλων και του στοιχηματισμού επί αυτών, είναι άγνωστο που θα ανατεθούν.
  Με το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών, καταργείται ο ουσιαστικός έλεγχος και η εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, ο οποίος διενεργείται από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπως είναι η Φ.Ε.Ε. με την σημερινή της μορφή.
  Άλλωστε σύμφωνα και με την από 30.11.2018 Σημείωμα /Γνωμοδότηση του αν. Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου : ‘Συναφώς δημιουργείται ο κίνδυνος όχι μόνο περιορισμένου/ή και ανύπαρκτου ελέγχου, αλλά και καθορισμού των κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο φορέας του αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται οικονομικά , αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών γενικού συμφέροντος που κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο αποκλειστικό του δικαίωμα’
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:32 | ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

  Καταργείται ο έλεγχος ντόπινγκ για ίππους και αναβάτες καθώς και ο ιατρικός έλεγχος των ίππων προκειμένου να συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες. ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ – ΑΥΤΟΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

  Αφαιρείται από την ΦΕΕ η εποπτεία επι των ιπποδρομιακών συμβάσεων καταργώντας την δυνατότητα επιλύσεως με επίκαιρο τρόπο σχετικών διαφορών που ανακύπτουν κατά την διεξαγωγή της ιπποδρομιακής δραστηριότητας όπως πχ οι ενστάσεις για αντικανονικότητες στις εγγραφές. ΑΥΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ!!

  Αφαιρείται από την ΦΕΕ η αρμοδιότητα απόδοσης της ιδιότητας ιδιοκτήτη καταργούμενου με τον τρόπο αυτό του ελέγχου ύπαρξης πιθανών κωλυμάτων στο πρόσωπο το επίδοξου ιδιοκτήτη. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ‘’ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ’’ ΠΡΟΘΥΜΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.

  Αφαιρείται από τους σκοπούς της ΦΕΕ η ‘’δια παντός μέσου ανάπτυξη και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού’’. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΤ΄ΕΞΟΧΗΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΠΠΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΩΝΕΣ ΙΠΠΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:03 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

  Καλά όλα αυτά, ντοπιγκ κοντόλ δεν θα υπάρχει;; Και σε αυτό παγκόσμια πρωτοτυπία μαζί με αυτην την των 2/3;;
  Κομμένο ραμένο…

 • Θεωρούσαμε αυτονόητο πως με την ισχύ του εκτελεστικού κανονισμού 2015/262 που μιλά για την σήμανση και καταγραφή όλων των ιπποειδών, την κοινοτική οδηγία 90/427 που έχει ενσωματωθεί με την αριθμ. 327239/7.8.1991 που αφορά στην εμπορία των αναπαραγωγών ιπποειδών ήταν ξεκάθαρο πως εγκεκριμένη ή αναγνωρισμένη οργάνωση ή ένωση είναι αρμόδια την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, ξεκαθαρίζοντας ειδικά για τα καταχωρημένα σε άλλη χώρα ιπποειδή θα πρέπει να εγγράφονται στο οικείο γενεαλογικό βιβλίο της χώρας μας.
  Με λίγα λόγια η ιχνηλασιμότητα των ιπποειδών καταγραφής και απόδοσης ήταν στα χαρτιά δεδομένη εδώ και πολλές δεκαετίες.
  Προφανώς η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με περισσότερα στοιχεία για να αναγκαστούν επιτέλους οι αρμόδιοι να την εφαρμόσουν.

  Ειδικά: «(ια) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής, να διασφαλίζουν την ενημέρωση των μητρώων καταγράφοντας την αλλαγή ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των καθαρόαιμων ιπποειδών για να σταματήσουν τα κρούσματα εγκατάλειψης και κακοποίησης»
  Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η βία απέναντι για τα οποία κάποτε καμάρωναν και τα εγκαταλείπουν στους χειρότερους ζωέμπορους όταν πλέον τους είναι άχρηστα εργαλεία.

 • Άρθρο 96, παράγραφος ια

  Ως σύλλογος προστασίας ιπποειδών παρακολουθούμε εδώ και χρόνια την απίστευτη κακοποίηση που υφίστανται γενικά τα ιπποειδή όταν γίνουν ανεπιθύμητα για τον ιδιοκτήτη τους.
  Πρώην ιπποδρομιακά δένονται σε χωράφια για μήνες ώστε να μπουν σε αλυσίδα ατέλειωτης αναπαραγωγής, πωλούνται μονίμως σε διαδικτυακές σελίδες πώλησης αυτοκινήτων, επιδεικνύονται ως λάφυρα και καλά εργαλεία σε αυτοσχέδιες παραστάσεις και ιπποδρομίες σε απαράδεκτες συνθήκες, ενώ για κάποια υπάρχει η φήμη πως σφάζονται χωρίς αναισθησία για να γίνουν ζωοτροφή. Για κάθε έρευνα που διεξάγουμε διατηρούμε αρχεία με στοιχεία ζητώντας την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

  Θεωρούσαμε αυτονόητο πως με την ισχύ του εκτελεστικού κανονισμού 2015/262 που μιλά για την σήμανση και καταγραφή όλων των ιπποειδών, την κοινοτική οδηγία 90/427 που έχει ενσωματωθεί με την αριθμ. 327239/7.8.1991 που αφορά στην εμπορία των αναπαραγωγών ιπποειδών ήταν ξεκάθαρο πως εγκεκριμένη ή αναγνωρισμένη οργάνωση ή ένωση είναι αρμόδια την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, ξεκαθαρίζοντας ειδικά για τα καταχωρημένα σε άλλη χώρα ιπποειδή θα πρέπει να εγγράφονται στο οικείο γενεαλογικό βιβλίο της χώρας μας.
  Με λίγα λόγια η ιχνηλασιμότητα των ιπποειδών καταγραφής και απόδοσης ήταν στα χαρτιά δεδομένη εδώ και πολλές δεκαετίες.
  Προφανώς η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με περισσότερα στοιχεία για να αναγκαστούν επιτέλους οι αρμόδιοι να την εφαρμόσουν.

  Ειδικά: «(ια) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής, να διασφαλίζουν την ενημέρωση των μητρώων καταγράφοντας την αλλαγή ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των καθαρόαιμων ιπποειδών για να σταματήσουν τα κρούσματα εγκατάλειψης και κακοποίησης»
  Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η βία απέναντι για τα οποία κάποτε καμάρωναν και τα εγκαταλείπουν στους χειρότερους ζωέμπορους όταν πλέον τους είναι άχρηστα εργαλεία.

 • Το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Φιλίππων» τι δουλειά έχει σ’ αυτή τη διαδικασία ;
  Διεύθυνση, τηλέφωνο, ιστοσελίδα οέο ;;;
  Εγώ ήμουνα ο γενικός γραμματέας του από το 1999 αλλά από το 2006 και ύστερα υπέφερα εκεί μέσα, αφού ουσιαστικά μετατράπηκε σε … σωματείο υπέρ των συμφερόντων μερίδας των πρακτόρων ΟΔΙΕ-ΟΠΑΠ.
  Άκρως θεάρεστο να υπάρχει ένα τέτοιο σωματείο, αλλά «πανελλήνια ένωση Φιλίππων» και «σωματείο πρακτόρων» είναι δύο διαφορετικά και ασυμβίβαστα πράγματα. Οι πράκτορες θέλουν να πουλήσουν κουμάρι, ακόμα και όταν οι ίδιοι βλέπουν ότι πρόκειται για κουμάρι, οι «φίλιπποι» δεν συμβιβάζονται με το κουμάρι.

  Το 2012 και μετά έγινε διείσδυση στο σωματείο χρυσαυγιτών (πως και γιατί δεν έχω ιδέα), κάτι που με υπεχρέωσε αρχικά να προειδοποιήσω τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΔΙΕ ΑΕ κ. Ζαχαρή και ακολούθως βέβαια να αποχωρήσω εγώ ο ίδιος από το σωματείο.
  Είπα στον κ. Ζαχαρή τότε «προσέξτε κ. Ζαχαρή γιατί περιέρχεται ο ιππόδρομος σε ανυποληψία όταν προσκαλείτε τέτοια άτομα».
  Δεν ξέρω αν ο κ. Ζαχαρής το είχε κάνει αυτό από άγνοια ή αν το έκανε (να προσκαλέσει χρυσαυγίτες) επειδή δεν έδωσε σημασία, αλλά είναι γεγονός ότι μετά από λίγο ο ΟΔΙΕ τους απέπεμψε, μετά από παρέμβαση και του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ιωαννίδη καθώς επίσης και του σωματείου των πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος ΠΕΠΠΣ.

  Ο ΟΠΑΠ τους ξαναέφερε και μάλιστα στην τηλεοπτική εκπομπή καθώς και τώρα που γράφουν τα διάφορα στην παρούσα διαβούλευση.
  Μπράβο λεβέντες.
  Να βάλουμε και μία σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό στην Ακρόπολη ;

  Ερωτώ:
  Υπάρχει άτυπη συμμαχία αυτή τη στιγμή μεταξύ του νεοναζιστικού μορφώματος «Χρυσή Αυγή» και της κυβερνήσεως μας (η οποία ονομάζει τον εαυτό της «πρώτη φορά αριστερά» μάλιστα) ;
  Νομίζει ο ΟΠΑΠ ότι υπάρχει τέτοια άτυπη συμμαχία ;
  Νομίζει ο ΟΠΑΠ ότι πρέπει να υπάρχει μία τέτοια άτυπη συμμαχία ;

  Ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ερωτηθεί από εμένα, χωρίς όμως να έχει δώσει απάντηση.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 14:34 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Αν έχει απομείνει κάτι υγιές στις ιπποδρομίες, αυτό είναι η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος. Και με το Νομοσχέδιο κάνετε προσπάθεια να της αφαιρέσετε τις αρμοδιότητες που εδώ και 50 χρόνια έχει. Ουσιαστικά το Υφυπουργείο Αθλητισμού μετατρέπεται σε »θυγατρική» του ΟΠΑΠ. Έλεος!!!

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 17:52 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  ‘Αρθρο 96 :
  Με το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζονται με πληρότητα οι αρμοδιότητες της Φ.Ε.Ε. Οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται με σαφή τρόπο.

  Για την λήψη αποφάσεων επί βασικών θεμάτων μεγάλης σημασίας που μνημονεύονται στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (η) της παρ 2 του άρθρου 2 ορθώς απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

  Τέτοια θέματα είναι η κατάρτιση (και τροποποίηση) του Κώδικα Ιπποδρομιών (περ.γ) ως και των Γενικών Διατάξεων, που εξειδικεύουν την εφαρμογή του Κώδικα. Πράγματι η Ένωσή μας πιστεύει ότι το θέμα του Κώδικα Ιπποδρομιών είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των ιπποδρομιών που είναι αναπόσπαστη με την επιχειρηματική προοπτική της παραχωρησιούχου εταιρείας. Οποιαδήποτε αστοχία, υποκρυπτόμενη ή μη σκοπιμότητα ή υπερβολή στον Κώδικα Ιπποδρομιών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη και παράλληλα να δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα, που για την επίλυσή τους θα πρέπει να επιλαμβάνεται η Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της.

  Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαν προκύψει μεταξύ της Φ.Ε.Ε. και του ΟΔΙΕ (κρατικού διοργανωτή του ιπποδρομιακού στοιχήματος) σοβαρές διαφωνίες που συνετέλεσαν στην αρνητική πορεία των ιπποδρομιών. Τότε
  το ΥΠ.ΠΟ. είχε θεσπίσει την τριμελή Επιτροπή Επίλυσης Ιπποδρομιακών Διαφορών.

  Με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία και έτσι προωθούνται συναινετικές λύσεις και λαμβάνονται ταυτόχρονα υπ’ όψιν οι απόψεις τόσο των εκπροσώπων της παραχωρησιούχου εταιρείας όσο και του εκπροσώπου των ιδιοκτητών των αγωνιστικών/δρομώνων ίππων (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.), που είναι οι επενδυτές του χώρου.

  Σημαντικά θέματα επίσης είναι οι κανόνες του ισοζυγισμού των ίππων, και τα κριτήρια για την κατάταξή τους σε κατηγορίες ανά ηλικία κ.λπ. (περ.δ)

  Κατά την γνώμη μας και γι’ αυτά τα ζητήματα η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 είναι απαραίτητη. Στο παρελθόν υπήρξαν άστοχες αποφάσεις που είχαν ως συνέπεια την απομάκρυνση από την αγωνιστική δράση ολόκληρων κατηγοριών ίππων ή μέσω των αναδιαρθρώσεων των κλάσεων την απόσυρση ίππων-πρωταθλητών, που δια του τρόπου αυτού τέθηκαν »εκτός μάχης» προς βλάβη του αθλητικού θεάματος των ιπποδρομιών αλλά και του τζίρου των διεξαγομένων στοιχημάτων.

  Όσον αφορά τον ορισμό των Ελλανοδικών, των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και των Τεχνικών Επιτετραμμένων (για τον τεράστιο αριθμό των οποίων είχε γίνει σχετική καταγγελία – αναφορά στην Δικαιοσύνη) η Ένωσή μας προτείνει την θέσπιση ειδικών προσόντων για τις θέσεις των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και επίσης την πρόβλεψη της διαδικασίας για την επιλογή τους στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η συνέντευξή τους ενώπιον του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε.

  Ορθότατα το νομοσχέδιο για τον ορισμό των ως άνω προσώπων απαιτεί την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επειδή οι αποφάσεις των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών μπορεί να επηρρεάσουν αρνητικά την προοπτική ανάπτυξης των ιπποδρομιών και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες του ιπποδρόμου θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να είναι υψηλού κύρους και να δρουν αμερόληπτα εφαρμόζοντας τους κανονισμούς και επιβάλλοντας τις πειθαρχικές ποινές με πνεύμα ίσης αντιμετώπισης προς όλους τους ελεγχομένους. Σημειώνουμε δε ότι για τις αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πολλά παράπονα.

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 23:39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  ‘Αρθρο 96 :
  Με το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζονται με πληρότητα οι αρμοδιότητες της Φ.Ε.Ε. Οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται με σαφή τρόπο.

  Για την λήψη αποφάσεων επί βασικών θεμάτων μεγάλης σημασίας που μνημονεύονται στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (η) της παρ 2 του άρθρου 2 ορθώς απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

  Τέτοια θέματα είναι η κατάρτιση (και τροποποίηση) του Κώδικα Ιπποδρομιών (περ.γ) ως και των Γενικών Διατάξεων, που εξειδικεύουν την εφαρμογή του Κώδικα. Πράγματι η Ένωσή μας πιστεύει ότι το θέμα του Κώδικα Ιπποδρομιών είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των ιπποδρομιών που είναι αναπόσπαστη με την επιχειρηματική προοπτική της παραχωρησιούχου εταιρείας. Οποιαδήποτε αστοχία, υποκρυπτόμενη ή μη σκοπιμότητα ή υπερβολή στον Κώδικα Ιπποδρομιών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη και παράλληλα να δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα, που για την επίλυσή τους θα πρέπει να επιλαμβάνεται η Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της.

  Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαν προκύψει μεταξύ της Φ.Ε.Ε. και του ΟΔΙΕ (κρατικού διοργανωτή του ιπποδρομιακού στοιχήματος) σοβαρές διαφωνίες που συνετέλεσαν στην αρνητική πορεία των ιπποδρομιών. Τότε το ΥΠ.ΠΟ. είχε θεσπίσει την τριμελή Επιτροπή Επίλυσης Ιπποδρομιακών Διαφορών.

  Με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία και έτσι προωθούνται συναινετικές λύσεις και λαμβάνονται ταυτόχρονα υπ’ όψιν οι απόψεις τόσο των εκπροσώπων της παραχωρησιούχου εταιρείας όσο και του εκπροσώπου των ιδιοκτητών των αγωνιστικών/δρομώνων ίππων (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.), που είναι οι επενδυτές του χώρου.

  Σημαντικά θέματα επίσης είναι οι κανόνες του ισοζυγισμού των ίππων, και τα κριτήρια για την κατάταξή τους σε κατηγορίες ανά ηλικία κ.λπ. (περ.δ)

  Κατά την γνώμη μας και γι’ αυτά τα ζητήματα η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 είναι απαραίτητη. Στο παρελθόν υπήρξαν άστοχες αποφάσεις που είχαν ως συνέπεια την απομάκρυνση από την αγωνιστική δράση ολόκληρων κατηγοριών ίππων ή μέσω των αναδιαρθρώσεων των κλάσεων την απόσυρση ίππων-πρωταθλητών, που δια του τρόπου αυτού τέθηκαν »εκτός μάχης» προς βλάβη του αθλητικού θεάματος των ιπποδρομιών αλλά και του τζίρου των διεξαγομένων στοιχημάτων.

  Όσον αφορά τον ορισμό των Ελλανοδικών, των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και των Τεχνικών Επιτετραμμένων (για τον τεράστιο αριθμό των οποίων είχε γίνει σχετική καταγγελία – αναφορά στην Δικαιοσύνη) η Ένωσή μας προτείνει την θέσπιση ειδικών προσόντων για τις θέσεις των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και επίσης την πρόβλεψη της διαδικασίας για την επιλογή τους στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η συνέντευξή τους ενώπιον του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε.

  Ορθότατα το νομοσχέδιο για τον ορισμό των ως άνω προσώπων απαιτεί την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επειδή οι αποφάσεις των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών μπορεί να επηρρεάσουν αρνητικά την προοπτική ανάπτυξης των ιπποδρομιών και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες του ιπποδρόμου θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να είναι υψηλού κύρους και να δρουν αμερόληπτα εφαρμόζοντας τους κανονισμούς και επιβάλλοντας τις πειθαρχικές ποινές με πνεύμα ίσης αντιμετώπισης προς όλους τους ελεγχομένους. Σημειώνουμε δε ότι για τις αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πολλά παράπονα.