Άρθρο 85 – Προσθήκη άρθρου 41Η στο ν. 2725/1999

Στο ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 41Ζ,προστίθεται άρθρο 41Η ως εξής:
«Άρθρο 41Η
Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας
1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κάποιο από τα αδικήματα αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα,, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, με διάταξή του, να επιβάλλει στον κατηγορούμενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων. Αν ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή για διάπραξη αδικήματος αθλητικής βίας, η επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος του είναι υποχρεωτική.
2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι ιδίως:
(α) η απαγόρευση εισόδου σε μία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων,
(β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε,
(γ) η υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του μέχρι και δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συμμετέχει συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε και η παραμονή του εκεί μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη τους.
3. Η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους, αθλητική ομοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε, για να λάβουν γνώση και να μεριμνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον κατηγορούμενο της διάταξης της παρ. 1 και παύει αυτοδικαίως με την άρση ή αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5ή με την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.
4. Ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, μαζί με την πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αμετάκλητα. Η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.
5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύμφωνα με το παρόν, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους με άλλους, στην οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, με κλητήριο θέσπισμα ή απευθείας κλήση, και μετά από την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούμενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των περιοριστικών όρων. Ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών ή το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αμετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων των παρ. 4 και 5.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιμέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεμόνες του.»

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 20:14 | e

  test

 • Άρθρο 86 – Προσθήκη άρθρου 41Θ στο ν. 2725/1999

  Με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει έλεγχος ταυτοπροσωπίας για την είσοδο η μή «προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου» σε ποίον θα αναφέρεται η απο ποιόν θα πληροφορείται ο υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα ώστε να ενημερωθεί για την απαγόρευση η περιορισμό εισόδου προσώπων, ενόσω το ΑΤ που θα το γνωρίζει είναι το οικείο του ατόμου που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται και σε άλλη πόλη και δεν υπάρχει κάποια database η άλλος κεντρικός φορέας ενημέρωσης τουλάχιστο μέχρι τώρα…
  Ταυτοπροσωπία στην παρούσα φάση σημαίνει έλεγχο ενός προς ένα για σχεδόν όλους τους θεατές – φιλάθλους, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (που ορίζει και με φωτογραφία ως κρατικό έγγραφο την πραγματική ταυτότητα του εισερχομένου σε αντιπαραβολή με το φερόμενο εισιτήριο με το ίδιο όνομα) … πράγμα πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ, άρα το «από αμέλειά τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων» είναι σχεδόν βέβαιο και για τον υπεύθυνο ασφαλείας άλλα και εν δυνάμει αστικά για την εκάστοτε ΙΕΠΥΑ που συνεργάζεται η ΚΑΕ – ΠΑΕ κλπ

  Τέλος όσον αφορά τον ρόλο του υπεύθυνο ασφαλείας στους αγωνιστικούς χώρους, είναι πραγματικά απορίας άξιο πέρα απο την περιγραφή και υπόδειξη της αναγκαιότητας τους, ποιος είναι ο φορέας που ελέγχει την πραγματική ύπαρξη, ικανότητα και συμμόρφωση τους με την κείμενη νομοθεσία. Και όχι απλά το βάπτισμα ενός ανθρώπου με μη επαρκείς γνώσεις απλά επειδή το ζητάει ο νόμος …. όμως αυτό είναι πραγματικά ένα εντελώς ξεχωριστό ζήτημα το οποίο όμως έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική άλλα και νομική υπόσταση της εκάστοτε ΠΑΕ – ΚΑΕ

  Πραγματικά θα πρέπει να δουλέψουμε προληπτικά και όχι με πρόστιμα ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ιδεατό αποτέλεσμα