Άρθρο 95 – Τροποποίηση άρθρου 1α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)

1.Το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
« Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε)» που συνιστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 (Α΄ 367) έχει έδρα στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Φ.Ε.Ε αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «JockeyClub of Greece». »

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:41 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τροποποιούνται ουσιωδώς , καίρια και το σημαντικότερο , χωρίς αιτιολογία ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, οι σκοποί της ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ της Φ.Ε.Ε οι οποίοι αποτυπώθηκαν ήδη στον Α.Ν 399/1968 και Ν. 4172/2013 και οι οποίοι διατηρήθηκαν για σχεδόν 90 χρόνια στην ιστορική διαδρομή του Ν.Π.Δ.Δ.
  1. Συγκεκριμένα καταργούνται :
  – η άσκηση εποπτείας εν τη εφαρμογή των σχετικών με την οργάνωση και τέλεση ιπποδρομιών συμβάσεων
  – η δια παντός μέσου ανάπτυξη και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού
  Επίσης καταργείται η πρόβλεψη που είχε ως εξής :
  -Ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών
  2. Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο Σκοπός της ΦΕΕ σε απλό διεκπεραιωτικό έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, οι οποίοι όμως πουθενά δεν αναφέρονται ούτε αποσαφηνίζονται έστω ως προς την περιγραφή τους.
  Για σύγκριση αναφέρουμε ότι όροι αναφοράς ιπποδρομιών οι οποίοι περιλαμβάνουν τεχνικούς κανόνες περιέχονται στο παράρτημα ΙV της σύμβασης παραχώρησης (Ν. 4338) το οποίο συντάχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ.
  3. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε. να ασκεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, περιορίζοντας το πεδίο ελέγχου από το σύνολο της ιπποδρομιακής δραστηριότητας ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της διεξαγωγής των ιπποδρομιών αφού, από το προϋπάρχον :
  «Επιλύει, σε τελευταίο βαθμό, κάθε διαφορά η οποία ανακύπτει ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ αυτών (ιπποδρομιών)» ορίζεται στο τροποποιούμενο κείμενο :
  «Επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που προκύπτει ΚΑΤΑ την διεξαγωγή των ιπποδρομιών…»
  4. Καταργείται η πρόβλεψη διαβούλευσης με τους Φορείς για την σύνταξη του Κώδικα Ιπποδρομιών.
  5. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε να αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με βάσει τις αντικειμενικά καθορισμένες προϋποθέσεις του Κ.Ι. Η διαχρονικώς απονεμηθείσα αρμοδιότητα της απόδοσης της ιδιότητας ιδιοκτήτη, κατόπιν ελέγχου αυτού σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκάστοτε Κώδικα Ιπποδρομιών, αποσκοπούσε στην διαφύλαξη της ακεραιότητας της Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών.
  6. Καταργείται η αρμοδιότητα να διευθύνει και να διεξάγει την διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δρομώνων ίππων και την διαδικασία αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών. Ελέγχεται ως απολύτως προβληματική η απαλοιφή από τις, ρητώς απονεμόμενες, αρμοδιότητες, του ελέγχου ντόπινγκ ίππων και αναβατών. Τούτο καθώς αφενός η αρμοδιότητα Ντόπινγκ είχε ήδη εκ της αποκρατικοποίησης ανατεθεί στην ΦΕΕ (ν. 4338/2015, παράρτημα IV), αφετέρου εάν κριθεί ότι ο παρών νεότερος Νόμος καταργεί παλαιότερο Νόμο (ήτοι τον 4338/15) δεν προβλέπεται η εναλλακτική ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής (δεδομένο ανεπίτρεπτο, καθώς οδηγεί σε απουσία ελέγχου ντόπινγκ). Εκ τρίτου και εξίσου σημαντικό, μόνο η Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΦΕΕ έχει την αναγκαία κατάρτιση αλλά και εμπειρία για την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ.
  Ομοίως καταργείται, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ, ο ιατρικός έλεγχος των ίππων ο οποίος εξασφαλίζει την συμμετοχή στις ιπποδρομίες ίππων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για την ασφαλή συμμετοχή τους και την βέλτιστη, σύμφωνα με τις φυσικές τους ικανότητες, αγωνιστική απόδοση.
  Βασικοί τομείς του ελέγχου, απαραίτητοι για την ακεραιότητα της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, της εγκυρότητας του αποτελέσματος για την απονομή των Επάθλων και του στοιχηματισμού επί αυτών, είναι άγνωστο που θα ανατεθούν.
  Με το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών, καταργείται ο ουσιαστικός έλεγχος και η εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, ο οποίος διενεργείται από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπως είναι η Φ.Ε.Ε. με την σημερινή της μορφή.
  Άλλωστε σύμφωνα και με την από 30.11.2018 Σημείωμα /Γνωμοδότηση του αν. Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου : ‘Συναφώς δημιουργείται ο κίνδυνος όχι μόνο περιορισμένου/ή και ανύπαρκτου ελέγχου, αλλά και καθορισμού των κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο φορέας του αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται οικονομικά , αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών γενικού συμφέροντος που κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο αποκλειστικό του δικαίωμα’
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:12 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Προ πάσης ειδικής /Τεχνικής παρατήρησης, κρίσιμες κρίνονται οι εξής παρατηρήσεις :
  Σχετικά με την τροποποίηση του ιδρυτικού Νόμου της Φ.Ε.Ε, το Ν.Π.Δ.Δ της Φιλίππου Ενώσεως ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΛΗΘΗΚΕ να παρουσιάσει τις απόψεις του για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Πολύ περισσότερο για το αν υπήρχε ανάγκη τροποποίησης του ιδρυτικού της νόμου.
  Ο Νόμος (δηλ. ο α.ν. 399/68) που επιχειρείται να τροποποιηθεί άλλωστε είχε επικαιροποιηθεί πρόσφατα , μόλις το 2013 με τον Ν. 4172 ο οποίος ρύθμισε τις αρμοδιότητες της Φ.Ε.Ε ενόψει της αποκρατικοποίησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος.
  Περαιτέρω οι παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν τελικά τον ν. 4338/2015 με τον οποίο κυρώθηκε η παραχώρηση του Στοιχήματος και του δικαιώματος Διεξαγωγής Ιπποδρομιών.
  Και τούτο καθώς ο Ν. 4172/2013 αποτελεί βασικό όρο της Σύμβασης παραχώρησης, διότι σύμφωνα με τον Ν. 4338/2015
  – Στο άρθρο 1 παρ.1.1 Ορισμοί και ερμηνείες :
  «Νόμος περί Φιλίππου Ενώσεως σημαίνει τον νόμο 4172/2013, άρθρο 83-87 (ΦΕΚ 167/23.07.2013)»
  – άρθρο 1 παρ. 3.3
  ‘Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι ο Παραχωρησιούχος αποδεσμεύεται από την υποχρέωση του άρθρου 3.2, εφόσον και στο βαθμό που, λόγω πραγματικών περιστατικών και γεγονότων που είναι έξω από τη σφαίρα επιρροής του, δεν μπορεί να οργανώσει και διεξάγει ζωντανές ιπποδρομίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που εκδίδονται από τη Φίλιππο Ένωση και σύμφωνα με τους Όρους Αναφοράς Ιπποδρομιών (Cahier des charges)’
  Συνεπώς, τροποποιείται ένας από τους βασικούς όρους της σύμβασης παραχώρησης ο οποίος περιγράφει το περιβάλλον λειτουργίας και δραστηριοποίησης του παραχωρησιούχου (ιδιωτικού φορέα διεξαγωγής στοιχήματος και ιπποδρομιών) θεσπίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο της εποπτείας και του ελέγχου της οργάνωσης και τέλεσης των ιπποδρομιών.
  Η εκ των υστέρων, μετά από τριάμισυ χρόνια τροποποίηση βασικού όρου της σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα και με γνωμοδότηση του Αν. Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου ( διατελέσας Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπ. Δικαστήριο) δύναται να προκαλέσει αιτιάσεις σχετικά με την νομιμότητα της αλλαγής και βεβαίως και της συνέχισης της σύμβασης.
  Εφόσον όμως προκρίθηκε να εισαχθεί σχέδιο νόμου σχετικά με την λειτουργία της ΦΕΕ, πρέπει να διατηρηθεί η θέση της ως Ανώτατης Ιπποδρομιακής Αρχής, με ρητή αναφορά αυτού του όρου στο κείμενο του Νόμου, ως άλλωστε έως σήμερα διατηρείτο η ονομασία (ουσιαστική και τυπική) αυτή.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 14:28 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Αν έχει απομείνει κάτι υγιές στις ιπποδρομίες, αυτό είναι η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος. Και με το Νομοσχέδιο κάνετε προσπάθεια της της αφαιρέσετε τις αρμοδιότητες που εδώ και 50 χρόνια έχει. Ουσιαστικά το Υφυπουργείο Αθλητισμού μετατρέπεται σε »θυγατρική» του ΟΠΑΠ. Έλεος!!!