Άρθρο 55 – Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας

1. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων υπάγεται στη διαδικασία της προηγούμενης γνωστοποίησης των άρθρων 5 και 6 του ν. 4442/2016 (Α΄ 273). Αρμόδια αρχή ορίζεται η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του γυμναστηρίου ή της σχολής.
2. Η γνωστοποίηση της παρ. 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016που λειτουργεί στον ιστότοπο https://notifybusiness.gov.gr (σύστημα NotifyBusiness).
3.Μέχρι το σύστημα NotifyBusiness να υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία, η γνωστοποίηση της παρ. 1 υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) ή μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (EUGO−ΕΡΜΗΣ), σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 9.
4. Η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων περιλαμβάνει:
(α) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
(β) την ακριβή διεύθυνση της εγκατάστασης του γυμναστηρίου ή της σχολής,
(γ) την επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης της εγκατάστασης και τη δυναμικότητα αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64,
(δ) την κύρια και τις τυχόν πρόσθετα ασκούμενες δραστηριότητες, με αναφορά του σχετικού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
(ε) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ή των επιστημονικών υπευθύνων του άρθρου 19,
(στ) τον κωδικό του παράβολου του άρθρου 56 και
(ζ) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 62.
5. Αν ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο Κ.Ε.Π που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε ή αποστέλλει μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (EUGO−ΕΡΜΗΣ) φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και, αν πρόκειται για ομογενή, της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός – πολίτης τρίτης χώρας επιδεικνύει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
6. Αν ο γνωστοποιών είναι νομικό πρόσωπο, η αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση αναζητά αυτεπάγγελτα από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, καθώς και πιστοποιητικά περί μη λύσης και περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση.
7. Η αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση αναζητά αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου α) του προσώπου που υποβάλλει τη γνωστοποίηση και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νόμιμου εκπροσώπου, του διαχειριστή, του διευθύνοντος συμβούλου, τωνμελών διοικητικού συμβουλίου ή και του γενικού διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και β) του ή των δηλωθέντων επιστημονικών υπεύθυνων.
8. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά.
9. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. Μέχρι την υπαγωγή της διαδικασίας στο σύστημαNotifyBusiness, το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εκδίδεται και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον το αιτηθεί, από την αρχή που παρέλαβε τη γνωστοποίηση και συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης, στο οποίο αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός αυτής.
10. Δεν επιτρέπεται η έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων πριν την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης, το γυμναστήριο ή η σχολή αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραλείψει την υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από τον χρόνο της πραγματικής έναρξης της λειτουργίας του.
11.Απαιτείται η υποβολή αυτοτελούς γνωστοποίησης για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής, ακόμη κι αν πρόκειται για παράρτημα ή υποκατάστημα της ίδιας επιχείρησης.