Άρθρο 49 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32, οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50, διατηρούν την ισχύ τους, ακόμη κι αν χορηγήθηκαν για προπονητικό επίπεδο υψηλότερο από εκείνο στο οποίο αντιστοιχούν τα επαγγελματικά προσόντα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τον παρόντα.
2. Όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα που εμπίπτει στο επάγγελμα του προπονητή ή του εκπαιδευτή και πληρούν τα επαγγελματικά προσόντα του παρόντος, υποχρεούνται να προβούν σε αναγγελία άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο αντίστοιχο υπο-μητρώο του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29,μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης αυτής προθεσμίας δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή ή εκπαιδευτή. Εξαιρούνται οι προπονητές, οι οποίοι α) έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και β) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών που τηρείται ανά κλάδο άθλησης στη Γ.Γ.Α, το οποίο καταργείται με την παρ. 8 του άρθρου 29.
3.Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 45, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής του άρθρου 44 ασκεί η επιτροπή ισοτιμιών της παρ. 22 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999 που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση το καταργούμενο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των νεότερων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.