Άρθρο 63 – Γενικές κτιριολογικές προδιαγραφές

1. Οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι των εγκαταστάσεων κάθε ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων πρέπει (α) να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι, ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και τα διδασκόμενα αθλήματα και (β) να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 3 και 4 του παρόντος και των άρθρων 64 έως 67.
2. Η παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης ή εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται μόνο σε χώρους κύριας χρήσης, κατά την έννοια της παρ. 95 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α΄ 79).Εξαιρείται η εκμάθηση αθλημάτων που διεξάγονται σε φυσικό χερσαίο, υδάτινο ή εναέριο περιβάλλον, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων.
3. Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.
4. Επιβάλλεται η ηχητική μόνωση της εγκατάστασης ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. Α5/3010/1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 593).