Άρθρο 91 – Τροποποίηση άρθρου 56Γ ν. 2725/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:»
2. Η περ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών και, κατά προτίμηση, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο».
3.Η περ. β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική εμπειρία».
4. Το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Επιτροπή μετέχει ιδιώτης μηχανικός και ιατρός».