Άρθρο 15 – Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων

1. Κατά τη διενέργεια πάσης φύσης ελέγχου, η ελεγχόμενη Α.Α.Ε ή το ελεγχόμενο Τ.Α.Α, ο επαγγελματικός σύνδεσμος στον οποίο ανήκουν, το ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο, η οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, οι αθλητές και οι προπονητές τους, το εν γένει υπαλληλικό προσωπικό τους και πάσης φύσης συνεργάτες και σύμβουλοί τους, καθώς και κάθε συνδεόμενο με αυτά φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται να συνεργάζεται και να παραδίδει αμελλητί στην Ε.Ε.Α κάθε έγγραφο, αποδεικτικό μέσο ή πληροφορία που του ζητείται, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 212 ΚΠΔ.
2. Η Ε.Ε.Α, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να ζητά τη συνδρομή οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.
3. Τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α ή νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα, υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες ή σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003και στο ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. Έναντι της Ε.Ε.Α δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.