Άρθρο 61 – Κοινοποίηση γνωστοποίησης

Κάθε αρμόδια υπηρεσία που παραλαμβάνει γνωστοποίηση των άρθρων 55, 57, 58, 59 και 60 υποχρεούται να την κοινοποιεί, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, στην αρμόδια κατά περίπτωση Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπηρεσία Δόμησης, Υγειονομική Υπηρεσία, περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) και στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).