Άρθρο 100 – Τροποποίηση άρθρου 9α.ν. 399/1968

Το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός της Φ.Ε.Ε. υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών.
2. Η οικονομική διαχείριση της Φ.Ε.Ε πραγματοποιείται βάσει των αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Η Φ.Ε.Ε υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, στα διοικητικά μέτρα και στις κυρώσεις του ν. 3492/2006 (Α΄ 210).»

  • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:10 | Ένωση Προπονητών Δρομ. Ίππων (ΕΠΔΙ) – Σωματείο Αναγνωρισμένο δια της υπ’ αριθμ 3913/73 Πρωτοδικείο Αθηνών

    Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα στο ΔΣ της ΦΕΕ συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κάτι που με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται. Θεωρούμε απαραίτητη την συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σε νπδδ όπου το κράτος έχει οικονομικά συμφέροντα.