Άρθρο 46 – Ανταποδοτικό τέλος

1. Για την κάλυψη του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται σε βάρος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων της παρ. 2 του άρθρου 44, οι αιτούντες την αναγνώριση καταβάλλουν ανταποδοτικό τέλος ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
2. Το ανταποδοτικό τέλος της παρ. 1 καταβάλλεται άπαξ, ανά πιστοποιούμενο τίτλο εκπαίδευσης και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο χρόνος και τρόπος καταβολής και είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους της παρ. 1 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  • 28 Νοεμβρίου 2018, 16:46 | Χρυσοστομίδης Χρήστος

    Να δημιουργηθεί, ταμείο αλληλεγγύης, κατά άθλημα, να πηγαίνει, κατά άθλημα, ολόκληρο το ποσό, του παραβόλου και σε συνεργασία με εκπροσώπους, από την Ομοσπονδία , σύνδεσμο Προπονητών και στέλεχος της ΓΓΑ, να ενισχύονται οικογένειες, με σοβαρά θέματα υγείας, να δίδονται υποτροφίες και να ενισχύονται πρωτοβουλίες για επιμόρφωση.