Άρθρο 104 – Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών

1. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τακτικό προσωπικό των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών που έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά την 1η/04/1998, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπιστωτική πράξη του δ.σ. της ενδιαφερόμενης ομοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αναστέλλεται η οικονομική επιχορήγηση της ενδιαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης του δ.σ. της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών μεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ομοσπονδίας (ομοσπονδία υποδοχής), με απόφαση του δ.σ. της ομοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και με την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του δ.σ. της ομοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του δ.σ. της ομοσπονδίας υποδοχής (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του δ.σ. της για τη μεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ομοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη του δ.σ. της ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:55 | ΝΤΟΡΑ

    για τους υπαλλήλους της ΔΟΑ ΚΑΙ ΕΟΕ τι γίνεται? ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΤΕ ΕΞΩ? θα παραμείνουν ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ στις διαθέσεις του ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΤΟΥ ΓΑΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ? Η ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΟΕ ΔΟΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ