Άρθρο 106 – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Στο άρθρο 1 του ν.4326/2015 (Α΄49) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β)».
2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2:
(α) με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β) και διαβούλευση με την οικεία ομοσπονδία, μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις και
(β) με απόφαση του δ.σ. της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.»