Άρθρο 09 – Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η οργανωτική δομή και διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α. και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου (δ.σ.) της, συνιστώνται και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.