Άρθρο 108 – Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)

Στο π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2, καθώς και στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Αυτοτελές Τμήμα». Όπου γίνεται αναφορά σε γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) νοείται αυτοτελές τμήμα τύπου και δημόσιων σχέσεων.
2. Η τοποθέτηση προϊσταμένου γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Α λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταμένου αυτοτελούς τμήματος τύπου και δημοσίων σχέσεων και στον προϊστάμενο καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της περ. αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αναδρομικά από την ημερομηνία τοποθέτησής του στη θέση αυτή.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής :
«H υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης και αναψυχής σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του.»
4. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής :
«(γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού, Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:
αα) το σχεδιασμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του,
ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα,
γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού,
δδ) τον προσδιορισμό, τον καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
εε) τον προγραμματισμό, την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α,
στστ) τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους,
ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α,
ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών και
θθ) την τήρηση ψηφιακού μητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα.»

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:31 | ΤΑΠΑΣπινεζας

    θέλετε να μπλεχτείτε στα χωράφια του ΕΟΤ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
    ΓΙΑ ΧΑΡΗ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ της ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ σχετικής διεύθυνσης ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ?

  • Να προστεθει στην παραγραφο 3 και στην παραγραφο 4αα),μαζί με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η απαραίτητη έγκριση από την οικεία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.