Άρθρο 57 – Γνωστοποίηση μεταβολής δηλωθέντων στοιχείων λειτουργίας

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 58 και 59, αν πρόκειται να επέλθει μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
2. Για την υποβολή της γνωστοποίησης κάθε μεταβολής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 55.