Άρθρο 84 – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 2725/1999

Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 το αρκτικόλεξο «ΕΥΑΕΤ» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Ε.».