Άρθρο 102 – Τροποποίηση άρθρου 85 ν. 4172/2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής :
« Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, καταρτίζεται και τροποποιείται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, ο Κώδικας Ιπποδρομιών που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών καθορίζει τη διαδικασία και τους τεχνικούς κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών, τον αριθμό, τις θέσεις και τα καθήκοντα των τεχνικών επιτετραμμένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία της υποβολής ενστάσεων, τα επιμέρους καθήκοντα και τις εξουσίες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, τη διαδικασία απόδοσης χρωμάτων στους ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, τις προϋποθέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας προπονητή και αναβάτη δρομώνων ίππων, τις πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία επιβολής και εκτέλεσής τους, τη διαδικασία ελέγχων αντι-ντόπινγκ. Με όμοια απόφαση και διαδικασία καταρτίζονται και τροποποιούνται οι Γενικές Διατάξεις, με τις οποίες εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του Κώδικα Ιπποδρομιών. »

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 02:25 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Περιορίζεται ο έλεγχος του Υπουργού Αθλητισμού σε έλεγχο νομιμότητας (επί των τηρηθέντων τύπων και μόνο), ενώ η απόφαση πρέπει να έχει ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 επί συνόλου 11 μελών ΔΣ. Τούτο σαφώς δίδει σε οιαδήποτε τέσσερα μέλη του ΔΣ το δικαίωμα υποκαλυπτόμενου veto(αρνητικού ελέγχου το ονομάζει ο καθηγητής κ. Γιαννακόπουλος), αφού πλειοψηφία 2/3 επί συνόλου 11 απαιτεί 8 πλήρεις ψήφους.
  Αλλάζει το συγκεκριμένο εδάφιο (του αρθ.85 παρ.1) δυνάμει του οποίου: «ο Κώδικας Ιπποδρομιών προβλέπει κατ’ ελάχιστον την διαδικασία και τους κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών.»
  σε : «Ο Κώδικας Ιπποδρομιών καθορίζει την διαδικασία και τους τεχνικούς κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών»
  Καταργείται το συγκεκριμένο εδάφιο (του αρθ.85 παρ. 1) δυνάμει του οποίου ο Κώδικας Ιπποδρομιών προβλέπει : «το πειθαρχικό δίκαιο των εμπλεκομένων στην διεξαγωγή των ιπποδρομιών»
  και αντικαθίσταται με την πρόβλεψη ότι καθορίζει «τις πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των εμπλεκομένων στην διεξαγωγή των ιπποδρομιών.»
  Συμπερασματικά μειώνεται περαιτέρω, το κανονιστικό εύρος του Κώδικα Ιπποδρομιών ενώ ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση του εξαρτάται από τον (έως σήμερα εποπτευόμενο από την ΦΕΕ) Φορέα διεξαγωγής ιπποδρομιών.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
  ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την προσθήκη τελευταίου εδαφίου στο άρθ. 85 παρ. 1, το οποίο τίθεται μετά τις λέξεις ‘Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών’ και έχει ως εξής : ‘Στην διαδικασία σύνταξης Κώδικα Ιπποδρομιών καθώς και στις τροποποιήσεις αυτού, λαμβάνεται υπ’ όψη το επιχειρησιακό σχέδιο του εκάστοτε Φορέα Ιπποδρομιών για την ανάπτυξη των Ιπποδρομιών, με σκοπό να συμπεριληφθούν στο κείμενο συγκεκριμένες προβλέψεις οι οποίες θα υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου αυτού.’
  Στην προσπάθεια δόκιμης συνδρομής του ν.π. της ΦΕΕ στην διαδικασία διαβούλευσης καταθέτουμε στο αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το από 30ης Νοεμβρίου 2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του αν. καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών (πρώην νομικού Συμβούλου του Ευρ. Δικαστηρίου) κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου σχετικά με τα εγειρόμενα ζητήματα από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 16:31 | Κώστας Μαρίνος

  Το άρθρο 102 είναι επί της ουσίας θεσμικά ημιτελές, νομικά ευάλωτο, αναπτυξιακά απαράδεκτο.
  Λόγοι:
  Οι ιπποδρομίες ανήκουν στις αγορές που λειτουργούν υπό ρίσκο και αβεβαιότητα και διακρίνονται για τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την μοναδική άλλη πανομοιότυπη αγορά όπως είναι η χρηματιστηριακή. Το οργανο – διαχειριστικό και μικροοικονομικό δομικό πλαίσιο και των δύο αγορών πανομοιότυπο.
  Χαρακτηρίζεται δε η αγορά ως μονοπωλιακή διότι η τιμή – στοιχηματική γκανιότα καθορίζεται μονοπωλιακά.
  Επειδή δεν υπάρχει άλλος ανταγωνιστής να προσφέρει στην ίδια τιμή καλύτερο προϊόν, ή ποιοτικά το ίδιο σε μικρότερη τιμή τα συμφέροντα των εμπλεκομένων ιδιοκτητών και κοινού τα προστατεύει ο ρυθμιστής του μονοπωλίου – monopoly regulator. Oι πανίσχυρες Περιοριστικές Πρακτικές Εμπορίου – Restrictive Trade Practices της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διευκρινίζουν απόλυτα όπως και την προστασία αυθαιρεσίας από τον μονοπωλητή ΟΠΑΠ λόγω δεσπόζουσας θέσης δια των αντιμονοπωλιακών κανόνων – Antitrust Laws & Regulations.

  Η μοναδικά οντότητα που διασφαλίζει τα δημόσια συμφέροντα και ρυθμίζει το μονοπώλιο είναι η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος. Ελέγχει δια αυστηρών κανόνων την συμπεριφορά των δύο και μοναδικών παραγόντων που καθίστανται υπόλογοι για την επιτυχή έκβαση των ιπποδρομιών που είναι οι προπονητές και οι αναβάτες.
  Επειδή η ιδιοκτησία των ίππων είναι ελεύθερη να εισέλθει και εξέλθει από το σύστημα, free to entry or exit, δεν υπόκειται σε μονοπωλιακού περιεχομένου έλεγχο και δεν επιτρέπεται να έχει δικαίωμα ψήφου σε συνεδριάσεις της Ανωτάτης ιπποδρομιακής Αρχής, παρά μόνο επί τιμή δυνατότητα παράστασης να εκφράζει τα συμφέροντα που εκεί και αν είναι τελείως ιδιωτικά και δεν υπόκεινται σε περιοριστικές πρακτικές.
  Συμπερασματικά την πλειοψηφία στις αποφάσεις της Ανωτάτης Ιπποδρομιακής Αρχής έχει με τρεις ψήφους η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος, μία ψήφο έχει ο μονοπωλητής διαχειριστής – ΟΠΑΠ και μία ψήφο ό εκπρόσωπος του κράτους αποδεκτός από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και Υπουργείο Οικονομικών.
  Με αυστηρότητα ο Ρυθμιστής ΦΕΕ οφείλει να ελέγχει τον μονοπωλητή ΟΠΑΠ βάσει κατατιθεμένου κατορθωτού και επιχειρησιακού σχεδίου με αναλύσεις πρωτίστως αγωνιστικού – MASTER PLAN, οικονομικού – αυστηρά ελεγχόμενος ο ΟΠΑΠ από το κράτος και θεσμικού αυστηρά ελεγχόμενος ο ΟΠΑΠ για τις πρακτικές του, παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για πιθανές εκδηλώσεις αυθαιρεσίας προασπιζόμενος τα ιδιωτικά του συμφέροντα.
  Το άρθρο 102 πρέπει να αποσυρθεί και επανέλθει προς ψήφιση εμπλουτισμένο με ασφαλιστικές δικλείδες βάσει όσων προαναφέραμε ώστε να οδηγηθεί η ελληνική ιπποδρομιακή βιομηχανία στην ανάκαμψη.

  Κώστας Μαρίνος,
  MBA – MELBOURNE UNI
  με ΕΙΔIΚΕΥΣΗ στην διεθνή ιπποδρομιακή βιομηχανία,
  διατελέσας Σύμβουλος του τμήματος ιπποδρομιών του Υπουργείου Αθλητισμού στην Κοινοπολιτεία της Βικτώριας – Αυστραλία.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 00:26 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  Άρθρο 102:

  Συντασσόμαστε με την πρόβλεψη του νόμου για τις Γενικές Διατάξεις, οι οποίες έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την ιπποδρομιακή πραγματικότητα.Γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθείται και γι’ αυτές η διαδικασία του Κώδικα (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού) και όχι αυτή της έκδοσης απλής απόφασης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. .