Άρθρο 05 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών δ.σ.

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του δ.σ. της Ε.Ε.Α:
(α) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των άρθρων 5 έως 7, των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 8και του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26)
(β) όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί, με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, να δικαστεί ως υπαίτιος για οποιοδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα της περ. α΄ του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκημα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, παράνομο στοιχηματισμό, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και πυρομαχικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, εγκληματική οργάνωση, κατάρτιση ένοπλης ομάδας.Το κώλυμα της παρούσας περίπτωσης αίρεται με την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης με την οποία παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υφ΄ όρους, με νόμο, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη.
(γ) όποιος έχει τιμωρηθεί για μη τήρηση φίλαθλου πνεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του δ.σ. της Ε.Ε.Α:
(α) μέτοχος αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε) ή μέλος του ιδρυτικού της σωματείου ή μέλος αθλητικού σωματείου που διατηρεί τμήμα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή μέλος του δ.σ. Α.Α.Ε ή διαχειριστής Τ.Α.Α. ή των ιδρυτικών τους σωματείων ή μέλος του δ.σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή μέλος δ.σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελματικοί σύνδεσμοι), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για πέντε (5) έτη μετά την απώλειά της με οποιονδήποτε τρόπο,
(β) εν ενεργεία και μη διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελματικού αθλήματος και αθλητικός διαμεσολαβητής (manager), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για ένα (1) έτος μετά την απώλειά της, με οποιονδήποτε τρόπο. Διαιτητές θεωρούνται και οι επόπτες, οι κριτές και οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,
(γ) πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α ή στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή σε επαγγελματικό σύνδεσμο, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή λύση της, με οποιονδήποτε τρόπο,
(δ) πρόσωπο το οποίο έχει καταρτίσει, ατομικά ή με την ιδιότητα ομόρρυθμου εταίρου ο.ε. ή ε.ε., διαχειριστή Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε, διευθύνοντος συμβούλου, μέλους δ.σ. ανώνυμης εταιρείας και εταίρου ή μετόχου εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του δέκα πέντε τοις εκατό (15 %), οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου με Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α ή με το ιδρυτικό του ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή με εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή με επαγγελματικό σύνδεσμο, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση αυτή και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή λύση της, με οποιονδήποτε τρόπο,
(ε) πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ή και την εμπορία πάσης φύσης αθλητικών ειδών, όπως ιδίως ειδών ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και αξεσουάρ, συμπληρωμάτων διατροφής ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με επαγγελματικό άθλημα, καθώς και πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του μέλους, εταίρου, μετόχου, διαχειριστή, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμου εκπρόσωπου και διευθυντή ή εντεταλμένου σύμβουλου εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με το ίδιο ως άνω αντικείμενο για όσο χρόνο ασκεί ή συμμετέχει στην επιχείρηση αυτή ή στη διοίκησή της και για ένα (1) έτος μετά,
(στ) μέλος, εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, μέλος του δ.σ., νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής ή εντεταλμένος σύμβουλος εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχημάτων για αγώνες επαγγελματικού αθλήματος, για όσο χρόνο διατηρεί μία από τις παραπάνω ιδιότητες και για τρία (3) έτη μετά την απώλειά της, με οποιονδήποτε τρόπο,
(ζ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.
3. Τα μέλη του δ.σ. της Ε.Ε.Α υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στο δ.σ. κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο που συντρέχει στο πρόσωπό τους.
4. α. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβιβάστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, το δ.σ. της Ε.Ε.Α, το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, αν το κώλυμα ή ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα ενός έστω μέλους του δ.σ. ή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση του δ.σ. της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της.
β. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα των παρ. 1 και 2 στο πρόσωπο ήδη διορισθέντος μέλους του δ.σ. της Ε.Ε.Α, τακτικού ή αναπληρωματικού, το μέλος αυτό παύεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 10:22 | Πετρος

  Πολύ καλό νομοσχέδιο.
  Εξαιρετική δουλειά από κύριο Βασιλειάδη.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 10:28 | Δημήτριος Κακαλίκας

  Σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
  (Το ΔΣ του αθλητικού σωματίου αποτελείται από 5 έως 9 μέλη ανάλογα με τον αριθμό των μελών του).

  Νομίζω ότι ο αριθμός των Μελών του Δ.Σ. ενός Σωματείου δεν πρέπει να κρίνετε από τον αριθμό των μελών του Σωματείου αλλά από τον αριθμό των αθλητικών τμημάτων του.Οι εκλεγμένοι του ΔΣ δεν είναι έμμισθοι αλλά
  Εθελοντές και νομίζω ότι ο αριθμός των μελών δεν έχει κανένα νόημα να περιορίζεται αλλά απεναντίας να υπάρχει ενθάρρυνση για συμμετοχή στην στόχο που είναι η προστασία των ΝΕΩΝ μας.

  Επίσεις στις Εκλογές των ομοσπονδιών εάν θέλουμε να είναι καθαρές να μην συμμετέχουν μέλη των σωματείων αλλά μέλη του ΔΣ των Σωματείων για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη συμμετοχή εκπρόσωπων ΜΑΪΜΟΎ