Άρθρο 77 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων που λειτουργούν νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας τους, χωρίς να απαιτείται ανανέωση της άδειας αυτής ούτε υποβολή νέας γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 55.
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ιδιωτικά γυμναστήρια ή σχολές εκμάθησης αθλημάτων υποχρεούνται να συμμορφωθούν (α) με τις διατάξεις των άρθρων 63 έως 68 του παρόντος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του και (β) με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του παρόντος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 76.
3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπο που ασκούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιχείρηση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων υποχρεούνται σε γνωστοποίηση κάθε επικείμενης μεταβολής των στοιχείων λειτουργίας τους, του φορέα άσκησης δραστηριότητας ή διακοπής εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 59 και 60 του παρόντος. Αν επιθυμούν να μεταβάλουν την έδρα τους, υποχρεούνται να προβούν σε γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 58 του παρόντος.