Άρθρο 60 – Γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας

Αν το γνωστοποιούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβεί, για οποιοδήποτε λόγο, σε διακοπή εργασιών υποχρεούται να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επελθούσα διακοπή. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55.