Άρθρο 22 – Επιβολή κυρώσεων

1. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία, η οποία χορηγεί άδεια συμμετοχής σε πρωτάθλημα επαγγελματικής κατηγορίας σε Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α που δεν έχει λάβει το πιστοποιητικό της παρ. 1 του άρθρου 12, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης ομοσπονδίας, εφάπαξ πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
2. Σε κάθε Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α που συμμετέχει σε αγώνες πρωταθλήματος επαγγελματικής κατηγορίας χωρίς να έχει λάβει το πιστοποιητικό της παρ. 1 του άρθρου 12 ή ύστερα από ανάκλησή του, η Ε.Α.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α., αυτοτελές πρόστιμο για κάθε αγώνα, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
3. Σε κάθε Α.Α.Ε, Τ.Α.Α, αθλητική ομοσπονδία, επαγγελματικό σύνδεσμο και αθλητικό σωματείο που, με πρόθεση, αρνείται ή καθυστερεί να παράσχει στην Ε.Ε.Α στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του ή αποκρύπτει τέτοια στοιχεία ή παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου, πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν υπαίτιος των πράξεων ή παραλείψεων του πρώτου εδαφίου είναι η ίδια η ελεγχόμενη Α.Α.Ε ή το Τ.Α.Α, ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννομη συνέπεια, η Ε.Ε.Α απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση.
4. Στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν στις δημόσιες δηλώσεις του άρθρου 20, καθώς και στις Α.Α.Ε, στα Τ.Α.Α, στις αθλητικές ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους που ευθύνονται αντικειμενικά για τις δηλώσεις των προσώπων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 20, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων, πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
5. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία που αρνείται ή καθυστερεί να προβεί στην άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, κατά παράβαση του άρθρου 21, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
6. Αν η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος, του ν. 2725/1999 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η οποία έχει τελεστεί από Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., επαγγελματικούς συνδέσμους, αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες, και για την παράβαση αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις από άλλες διατάξεις του παρόντος, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότερες περιστάσεις, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη έννομη συνέπεια της παράβασης που διαπιστώθηκε, να:
(α) απευθύνει συστάσεις ή υποδείξεις,
(β) επιβάλλει στο υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
(γ) διατάσσει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 13,
(δ) απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12, ή το ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση,
(ε) διατάσσει κάθε άλλο μέτρο που κρίνει πρόσφορο και αναγκαίο για την αποκατάσταση της νομιμότητας ή την αποφυγή της ίδιας ή άλλης παράβασης στο μέλλον.
7. Ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη κάποιας από τις κυρώσεις του παρόντος, η Ε.Ε.Α μπορεί, με την έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 14, να τάσσει προθεσμία για την άρση των παραβάσεων που έχει διαπιστώσει. Άπρακτη παρέλευση της ταχθείσας από την Ε.Ε.Α προθεσμίας συμμόρφωσης συνιστά νέα, αυτοτελή παράβαση, η οποία επισύρει νέα κύρωση κατά την παρ. 1.
8. Κάθε απόφαση του δ.σ. της Ε.Ε.Α για επιβολή προστίμου συνιστά εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
9. Τα όρια των προστίμων του παρόντος μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α.