Άρθρο 14 – Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος

1. Η Ε.Ε.Α διενεργεί τακτικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε και στα Τ.Α.Α, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας, τον Ιούνιο κάθε έτους και έκτακτο οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτημα (α) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή (β) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ή (γ) του δ.σ. ή της γ.σ. του ιδρυτικού σωματείου της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α ή (δ) του 1/20 των μετόχων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε ή (ε) του δ.σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή του δικαιοδοτικού του οργάνου.
2. Ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος, τακτικός ή έκτακτος, πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.
3. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση κάθε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, το δ.σ. της Ε.Ε.Α συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις ελεγκτικές πράξεις και τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει, τα πορίσματα στα οποία έχει καταλήξει, τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
4. Η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 κοινοποιείται :
(α) στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή στο ελεγχόμενο Τ.Α.Α., ανάλογα με την περίπτωση,
(β) στο δ.σ. της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για τις νόμιμες συνέπειες,
(γ) στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
(δ) στις αρμόδιες διοικητικές ή και δικαστικές αρχές, αν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων που επισύρουν διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.

  • 28 Νοεμβρίου 2018, 15:04 | ΛΙΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    Στην παράγραφο 4. του συγκεκριμένου άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί και (ε) στο Δ.Σ. του ιδρυτικού Σωματείου.
    Με αυτόν τον τρόπο υο ιδριτικό Σωματείο θα μπορεί να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.