Άρθρο 47 – Ψευδής βεβαίωση αθλητικής ομοσπονδίας

1. Τα μέλη δ.σ. αθλητικής ομοσπονδίας που λαμβάνουν απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 33, με την οποία βεβαιώνουν ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
2. Αν η πράξη της παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή από χίλια (1.000) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
3. Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί απόφαση του δ.σ. αθλητικής ομοσπονδίας της παρ. 6 του άρθρου 33, στην οποία βεβαιώνονται ψευδώς περιστατικά που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες.