Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις

Με τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78 του ν. 2725/1999. Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α) του παρόντος.